Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Rz 520/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-08

łącznie 1.548zł a za 2015r. - 1.590zł., Organ I instancji wskazał ponadto, że na podstawie ewidencji podatników podatku od nieruchomości prowadzonej przez organ podatkowy...
ustalono, że żaden wspólnik Spółki nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od punktów handlowych położonych na targowisku '[...]' w P.. W związku z powyższym...

I SA/Go 805/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-18

bycia podatnikami podatku od nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby...
, gdyż zgodnie z art. 16 wskazanej ustawy, zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości...

I SA/Rz 730/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

również, że na podstawie ewidencji podatników podatku od nieruchomości prowadzonej przez organ podatkowy ustalono, że Zobowiązana nigdy nie była i nie jest podatnikiem podatku...
od nieruchomości od punktów handlowych położnych na ww. targowisku., Od decyzji organu I instancji odwołała się S. P., która podniosła, że jest podatnikiem podatku od nieruchomości, tj...

II FSK 3579/16 - Wyrok NSA z 2017-04-11

ze wspólników spółki nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od punktu handlowego położonego na targowisku. Z tego względu za wykonywanie handlu na terenie targowiska wspólnicy...
stanowiska skarżących zawartego w odwołaniu, że są oni podatnikami podatku od nieruchomości, co uprawniałoby ich do zastosowania zwolnienia od opłaty targowej...

I SA/Łd 774/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-18

nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od żadnych przedmiotów znajdujących się na terenie targowiska. Grunt, jak i przenośne pawilony kontenerowe posadowione na tym gruncie...
nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położnymi na targowiskach. W tym zakresie było prowadzone postępowanie w sprawie ustalenia...

I SA/Rz 516/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-11

charakteru prawnego targowiska, brak wyjaśnienia kwestii opłacania od przedmiotu opodatkowania podatku od nieruchomości, nieprzeprowadzenie czynności wyjaśniających...
nie stanowi przedmiotu opodatkowanego podatkiem od nieruchomości. Ponadto powierzchnia, na której prowadzona jest sprzedaż nie została prawidłowo ustalona., Po ponownym...

I SA/Rz 681/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-10

do targów, aukcji i wystaw. Od obowiązku ponoszenia tej opłaty zwolnione są również te podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości, w związku z przedmiotami...
podatku od nieruchomości od pomieszczenia, w którym dokonuje sprzedaży, gdyż nie jest właścicielem, ani współwłaścicielem tej nieruchomości, a przedmiotowy boks został...

I SA/Lu 64/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-11

się postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości). Podatnicy zakwestionowali naliczanie opłaty za okres...
gospodarczej 'nieodpłatnie w zamian za opłacenie podatku od nieruchomości'. Na tym terenie pracownicy M. i M. S., prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, sprzedawali...

II FSK 293/14 - Wyrok NSA z 2016-03-31

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, wskazując że opłatą targową...
objęty jest każdy, kto prowadzi handel na targowisku i jednocześnie nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z przedmiotem opodatkowania położonym...

II FSK 3414/16 - Wyrok NSA z 2017-03-28

nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości od przedmiotowego pawilonu (punktu) handlowego, dlatego też zobowiązany jest do uiszczania dziennej opłaty targowej...
art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Wyklucza to jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Zdaniem Sądu pierwszej instancji przedmiotowy pawilon (punkt) handlowy spełnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   16