Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Lu 799/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-19

Sprawa ze skargi J. J. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania podatkowego w zakresie dopuszczalności skargi p o s t a n a w i a odrzucić skargę

II SA/Kr 1539/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-04

nieruchomości nie może zawierać podatku od towarów i usług., Decyzja z dnia 9 lutego 2015r. (....) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. uchyliło decyzję organu l...
wartość nieruchomości a nie jej cenę, które to pojęcia nie są tożsame, dlatego uzasadnienie doliczenia podatku VAT definicją ceny jest błędne. Jako podstawę wyceny...

SA/Po 2130/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-17

, lecz również o inne świadczenie, pozostające w ścisłym związku z najmem., Podatek od nieruchomości jest świadczeniem do uiszczenia którego z mocy prawa zobowiązany jest wynajmujący...
skarżącej, podatku od nieruchomości nie można zaliczyć do świadczeń wynajmującego. W słowniku poprawnej polszczyzny wyraz 'świadczyć' oznacza dawać, ponosić koszty...

III SA/Wa 124/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

ze zm. - dalej 'O.p.'), nie może budzić wątpliwości, że jej przepisy mają zastosowanie do opłaty skarbowej, przy czym gdy w ustawie tej mowa jest o podatku, to należy...

II FZ 381/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie W. Z. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 303/18 w zakresie wpisu od skargi w sprawie ze skargi W. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 6 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia oddalić zażalenie.

III SA 3526/01 - Wyrok NSA z 2002-07-25

nieruchomości jako sprzedaż prawa majątkowego nie podlegała podatkowi od towarów i usług, nie mogło mieć również zastosowania zwolnienia z opłaty skarbowej określone w art. 3 ust...
we współwłasności budynku położonego na nieruchomości w R. (...), czy też transakcja w tej części podlegała przepisom o podatku od towarów i usług., Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy...

FSK 2247/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

1. O wartości rynkowej nieruchomości w 2000 r. decydowały wyłącznie przesłanki określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U....
nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./., 2. W pojęciu stanu prawnego nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie...

I OSK 2887/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), dalej u.g.n., oraz uchwałę Rady Gminy Suchy Las nr [...] z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą...
uchwałę nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej budową infrastruktury technicznej (Dz...

II FZ 157/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. Jako podstawę prawną zarządzenia podano art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30...
w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi K. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku...

III SA 833/93 - Wyrok NSA z 1994-02-11

jest obciążona podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym. Brak było zatem, podstawy do ustalenia wartości działki jako działki rolnej. Izba Skarbowa nie dopatrzyła...
., na której nie stwierdzono żadnych śladów wskazujących na rolnicze lub sadownicze uprawy. Obciążona była podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym. Na rozprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15