Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

III FSK 552/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

Nadleśnictwo C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2021 r. nr SKO/41/P-205/2020 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r...
podatku od nieruchomości za 2016 rok - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z 9 października 2020 r., nr FB 3120.7126-P.2016.D.2020...

II FZ 667/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-06

ze skargi J. L. na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016 r. postanawia oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z 28 sierpnia 2017 r...
., odrzucającego skargę kasacyjną skarżącego, wniesioną na postanowienie z 18 maja 2017 r. o odrzuceniu skargi na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie podatku...

I SA/Ke 464/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-30

. z [...] r.nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016 r. postanawia: odrzucić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016 r. Przesyłka zawierająca odpis postanowienia była dwukrotnie awizowana, po raz pierwszy 5 września 2016 r...

I SA/Łd 309/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-31

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie. S. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z [...]roku w przedmiocie: określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok ., Postanowieniem...

II FZ 338/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 22 lutego...
skargę kasacyjną w sprawie ze skargi B. P. o wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 r., W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że ww...

II FZ 291/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r...
grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1715/15, odrzucające skargę M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku...

I SA/Sz 639/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-03

ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. p o s t a n a w i a: odrzucić...
') od wyroku z dnia 23 listopada 2017 r. oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia, [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 102/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-07-04

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 9 lipca 2021 roku, nr SKO.410.139.2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 rok p o s t a n...
w Słupsku z dnia 9 lipca 2021 roku, w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 rok. Odpis postanowienia został doręczony stronie w dniu 25 marca 2022 r. (k. 32...

I SA/Kr 1729/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-13

niejawnym sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. Sp. k. w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
Sp. k. w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 sierpnia 2014r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r., Powyższe postanowienie...

I SA/Gl 1357/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-16

w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1099/10 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie z dnia 5 lipca...
postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1099/10 w przedmiocie podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   83