Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

I SA/Kr 749/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-14

Odwoławczego z dnia 16 maja 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017r. - skargę oddala - Zaskarżoną decyzją z dnia 16 maja 2017 r. o znaku...
z dnia 2 stycznia 2017 r. o znaku [...] Prezydent Miasta K. ustalił Skarżącej podatek od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 1.079,00 zł. W uzasadnieniu Organ I instancji...

I SA/Po 1613/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-07

niejawnym w sprawie ze skargi X.A i X.B na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2015r., [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2015r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009r., W odpowiedzi na skargę z dnia [...] sierpnia 2015r...

I SAB/Gd 16/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-06-20

ze skargi R. K. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2022 r...
w Gdańsku w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2022 r., W dniu 23 marca 2022 r. do Prezydenta Miasta Wejherowa wpłynęło pismo...

I SA/Rz 262/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

niejawnym sprawy ze skargi T. B. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2001- 2010 - postanawia - odrzucić skargę I SA...
podatek od nieruchomości liczony jak od budynku. Wskazał, że wystąpił do Urzędu Miasta o zwrot nadpłat wraz z odsetkami., Pismem z dnia 10 kwietnia 2017r. WSA w Rzeszowie...

II FSK 350/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

skargi w sprawie ze skargi Z.M. na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za lata 2013 i 2014 postanawia...
. 718) - dalej p.p.s.a., odrzucił skargę Z.M., na bezczynność Prezydenta Miasta L., w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r., i 2014 r...

I SAB/Łd 8/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-10-18

niejawnym sprawy ze skargi T. O. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie uzupełnienia decyzji dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości p o s t...
, że przed Urzędem Gminy w R. od kilkunastu lat, w oparciu o sfałszowane dokumenty toczą się postępowania dotyczące podatku od nieruchomości, w tym szklarni o wymiarach 7x3 m...

I SAB/Rz 3/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-16

) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005r. 2) w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego - postanawia - odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] grudnia 2005r...
w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 2005r. i powyższa skarga została oddalona wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2006r. sygn. akt I SAB/ Rz 1/06. Po wydaniu...

I SA/Kr 1184/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-20

niejawnym sprawy ze skargi Spółki R. S.A. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
lutego 2019 r. nr [...] określającą Spółce R. S.A. w B. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za styczeń-maj 2015 r. w kwocie [...]zł...

I SA/Kr 182/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-06-30

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2014 r. nr: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2015 r. nr: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

I SAB/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

niejawnym sprawy ze skargi T. G. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości (za 2003 r.) p o s t a n a w i a odrzucić...
przy ul. [...] (pkt 5 skargi)., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy poinformował, że wspomnianą decyzją uchylono decyzję ustalającą podatek od nieruchomości za 2003 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100