Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I SA/Rz 89/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-21

niejawnym sprawy ze skarg K.K., G.K. i P.K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2015 r. 1. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
za 2013 r. 2. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia I. odrzucić skargę kasacyjną, II. zwrócić kwotę 931,00 zł (dziewięćset trzydzieści...

III SAB/Wa 37/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-23

podatkowego w podatku od nieruchomości na 2009 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 marca 2018 r. umorzył...
podatkowego w podatku od nieruchomości na 2009 r.; stwierdził bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w zakresie rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej...

I SA/Ke 5/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-07-01

z [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach...
oddalił skargę spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 r...

I SA/Bk 43/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-31

oddalił skargę M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 rok., W dniu 31...
niejawnym w dniu 31 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Lu 604/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-08

niejawnym sprawy ze skargi M. K. i Ł. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016 r. postanawia...
Odwoławczego w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016 r., Od powyższego wyroku pełnomocnik skarżących wniósł skargę kasacyjną., Zarządzeniem Przewodniczącego...

I SA/Go 401/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-19

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z 6 grudnia 2018 r. tut. Sąd oddalił skargę...
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok., Przesyłka...

I SAB/Bk 8/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-10-07

. w sprawie ze skargi L. H. i S. H. na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną...
. , Postanowieniem z 29 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę L. H. i S. H. na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie podatku od nieruchomości...

III SA/Po 152/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-27

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2006 rok, po wznowieniu postępowania postanawia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości...

I SA/Bd 271/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-03-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014r. postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną 2. zwrócić T.M....
[...]. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014r. W dniu 21 grudnia 2018r. do tut. sądu wpłynęła skarga kasacyjna strony, od której uiszczono wpis sądowy w kwocie 750...

I SAB/Gd 4/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-23

w sprawie ze skargi R.K. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2021 rok p o s t a n...
wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2021 rok., Pismem z dnia 8 listopada 2021 r., R.K. złożył sporządzoną i podpisaną osobiście skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   62