Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

I SA/Kr 795/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-10

w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
[...] z dnia 25 maja 2023 r. nr FN.3120.1.2023.WP określającą X. (dalej: Podatnik, Strona, Skarżący) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 r. w kwocie...

II SA/Ke 258/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-30

podatku od nieruchomości na rok 2017, danych o nieruchomości i decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości ustalił, że działka...
od nieruchomości na rok 2017, danych o nieruchomości i decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości., W przekonaniu Sądu Kolegium słusznie...

FPK 2/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-07-17

nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, prowadziłoby do wniosku, iż podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, przewidzianym w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r...
. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, bowiem art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty...

IV SA/Wa 1531/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-21

umowy na najemcy ciążą obowiązki takie jak: organizacja dostawy mediów, opłacanie podatku od, nieruchomości, oraz 'innych związanych z utrzymaniem obiektu', co oznacza...
z gruntem) oraz płacenie podatku od całej nieruchomości. Już sam fakt płacenia podatku od nieruchomości budynkowej i gruntowej świadczy, że jest on posiadaczem faktycznym...

II FSK 2407/12 - Wyrok NSA z 2012-12-07

24 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
decyzję Wójta [...] z dnia 26 kwietnia 2011 r. wymierzającą spółce podatek od nieruchomości za 2007r. w kwocie 815.623,00 zł., 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd...

II GSK 348/07 - Wyrok NSA z 2008-01-17

. z podatku od nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oparł swoje ustalenia na następującym stanie faktycznym., W związku ze zwolnieniem [...] Parku...
Narodowego z podatku od nieruchomości, Miasto Z. wnioskiem z dnia 19 lipca 2001 r. wystąpiło do Ministra Finansów o zwrot utraconych w roku 2001 dochodów z tego tytułu w kwocie...

II SA/Kr 1363/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-04

, z którego wynikałoby, że grunt zmienił rodzaj użytkowania po tym terminie. Świadczą o tym także podatki za nieruchomość. Gmina Ś. G. dla przedmiotowej działki nalicza...
. Tak też jest oznaczona w rejestrze gruntów i księdze wieczystej, a od nieruchomości tej skarżący odprowadza podatek leśny. Skarżący zarzuca, że działka ta nigdy nie była wykorzystywana...

III SA 548/02 - Wyrok NSA z 2002-06-12

dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2001 r. (...). Pismem z dnia 19...
podatku od nieruchomości, wynikających z uchwały Rady Miasta Z. (...) z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, do gruntów i budynków T. Parku...

II SA/Gl 825/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-24

budowy drogi S11. Wskazała też na ewentualne przyszłe korzyści materialne gminy związane z podatkiem od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych i bardzo świadomą...
i aktualnie Skarżąca nie posiada jakiegokolwiek tytułu prawnego do nieruchomości. Nie posiada tym samym interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały, przywołując...

II SA/Ke 179/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-21

. 1 stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki...
SN GPZ [...] na działce nr ew. 820/38 w msc. S., gm. B. należącej do D. i A. K. - bez wymaganego zezwolenia i bez zgody posiadacza nieruchomości, w wysokości 231.774,39 zł...
1   Następne >   +2   +5   8