Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 1945/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

, iż dane osobowe Skarżącego przetwarzane są w celu realizacji zadań jako organu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym celu Skarżący złożył organowi...
budowlanych celem ustalenia wysokości zobowiązania za rok 2019 w podatku od nieruchomości położonej we [...] przy ul. [...]., W uzasadnieniu wezwania wskazano...

II SA/Wa 517/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

administracyjnej wójta gminy w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego, informacja o wysokości podatku od nieruchomości, wielkość powierzchni...
zobowiązania pieniężnego, informacja o wysokości podatku od nieruchomości, wielkość powierzchni budynków mieszkalnych podlegających opodatkowaniu, wielkość powierzchni gruntów...

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

wszczętego postępowania organ ustalił, iż Burmistrz W. wszczął postępowanie podatkowe w związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od nieruchomości domków...
. pism informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub podania wykazu ww. użytkowników uwzględniającego imię, nazwisko i aktualny adres zamieszkania. Okręgowy Zarząd PZD...

II SA/Wa 1672/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

, deklaracje PCC-1 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, od posiadanych przez skarżącej w latach 2003 i 2004 gruntów, informacje...
dochodu i podatku dochodowego za rok podatkowy 2003 r., 2) protokołów z kontroli skarbowej nr [...] oraz [...] z dnia [...] lipca 2007 r., W celu wyjaśnienia okoliczności...

II SA/Wa 1671/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, od posiadanych przez skarżącego w latach 2003 i 2004 gruntów, informacje o rachunku brokerskim, rachunkach bankowych, na temat...
dochodu i podatku dochodowego za rok podatkowy 2003 r., 2) protokołów z kontroli skarbowej nr [...] oraz [...] z dnia [...] lipca 2007 r., W celu wyjaśnienia okoliczności...

II SA/Wa 3705/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) - w ramach prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatków, - art. 12 ust. 1 pkt 4...
notarialnym takie jak (sposób nabycia wszystkich moich nieruchomości, cenę, ilość rat, a także dane osób zbywcy, a następnie dane te przekazała swojemu teściowi K. J...

II SA/Wa 2007/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-02

) stanowiącą 22 % podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej GIODO, wpłynęła skarga A. C...
administracyjnego organ ustalił, że zarząd nieruchomością wspólną położoną w S. wykonywany jest przez zarząd Wspólnoty na zasadach określonych w ustawie o własności lokali, a E...

II SA/Wa 784/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-11

wpisu danych osobowych A. Z. w kw nr [...], założonej w wyniku odłączenia części nieruchomości z kw nr [...]. Podał jednocześnie, że w wyniku zmian w kw Starosta...
i Administracji., Odnośnie kwestii przetwarzania danych osobowych skarżącej przez Z. K., GIODO stwierdził, że jako współwłaściciel nieruchomości przetwarzał on dane osobowe...

II SA/Wa 1016/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-13

Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata S. L. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 52,80 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa 80/100) podatku VAT...
o udzielenie zabezpieczenia. Do pisma procesowego załączył kopię aktu notarialnego [...] z dnia [...] września 2004 r. na okoliczność potwierdzenia stanu prawnego nieruchomości...

II SA/Wa 1568/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, decyzją z dnia [...] maja 2013 r...
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru...
1   Następne >   2