Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

SA/Bk 22/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-10

zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych /Dz.U. nr 9 poz. 67/ nie można uznać za podstawę zwolnienia instytucji filmowych od podatku od nieruchomości w rozumieniu...
(...) z dnia 27 października 1993 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1991 r. Decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia 20 września 1993 r. /nr Fn. 3240-18/93...

II OSK 713/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

o podatkach i opłatach lokalnych. Przywołany przepis przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków...
od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest uzależnione od zdolności finansowych jego posiadacza do ponoszenia wydatków...

VII SA/Wa 442/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

się do treści jej pisma z dnia 28 czerwca 2013 r., w którym podnosiła, że jako posiadacz zależny opłaca wyznaczony decyzją Prezydenta [...] cząstkowy podatek od nieruchomości...
dotyczą części nieruchomości wspólnej, przymiot strony w sprawie przysługuje zatem Wspólnocie, reprezentowanej przez zarząd wspólnoty. Podniósł ponadto, iż w aktach sprawy...

II SA/Op 146/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-13

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. 22 października 2010 r., wskazuje w art. 21 pkt 1 iż 'podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków...
i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyku publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych, stanowią dane zawarte...

IV SA 1645/98 - Wyrok NSA z 2000-11-03

. uzgadniającym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji., Odwołanie od tej decyzji wnieśli Krystyna i Andrzej P., właściciele sąsiedniej nieruchomości...