Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II GW 25/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

WFOŚiGW z 2 czerwca 2014 r., nr [...] o odmowie zwrotu Gminie L. utraconych dochodów za 2013 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości., Ustalenie właściwego...
(administracyjnoprawny) o charakterze zewnętrznym., Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8a u.p.o.l. zwalnia się od podatku od nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami...

II FSK 506/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

2003 r. (...) w przedmiocie określenia zaległości podatkowej za 2000 rok z tytułu podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżony wyrok; (...). Wojewódzki Sąd...
. w przedmiocie określenia zaległości podatkowej za 2000 r. z tytułu podatku od nieruchomości., Z treści uzasadnienia wynika, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Gd 197/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-17

zabudowę, co potwierdza także ekspertyza. Mimo tego, jak zauważyli, Gmina w dalszym ciągu nalicza podatek od nieruchomości jak za grunty mieszkaniowe., Wyjaśnili, że złożona...
administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania z terenu nieruchomości nr [...], obręb [...], należącej do H. i E. B...

II SA/Kr 572/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-29

wnioskodawców jako podmiotów, którym przysługiwało prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie...
jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym...

II SA/Łd 1492/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-05

. Decyzja o podatku od nieruchomości na rok 2001 uwzględnia wyłączenie działki z działalności gospodarczej. Do odwołania dołączono notarialną umowę darowizny z dnia 24 kwietnia...
Miasta decyzją z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości usankcjonował uchwałę wspólników spółki cywilnej 'O.', poprzez uznanie gruntu za niezwiązany...

II SA/Wr 763/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-04

, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych...
na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo [...]. W uzasadnieniu strona wskazała, że drzewa stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ludzi...

II SA/Kr 1578/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-25

nie zostało przeprowadzone., Jednym ze spadkobierców jest A.D. który opłaca podatek od nieruchomości od działek o numerach [...] oraz [...] . Spadkobierca ten nie wyraża zgody...
do nieruchomości objętej postępowaniem odbywa się zjazdem z drogi wojewódzkiej [...] (ul. [...] ), a dojazd odbywa się po działkach firmy Usługi Komunalne '[...] ' sp. z o.o....

IV SA/Wa 2832/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

budynek, a nie budowlę. Z tej samej przyczyny znaczenia w sprawie nie będzie miał fakt odprowadzania podatku od nieruchomości kwalifikowanej na te potrzeby jako budynek...

II SA/Ke 168/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-25

. Chlewnie jako budynki inwentarskie nie są objęte podatkiem od nieruchomości. Tak więc Gmina nie czerpie żadnych dochodów z powstających chlewni. W ten sposób naruszona zostaje...

II SA/Bk 637/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-21

użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych, zwolnieni są od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych), z tym że z podatku od nieruchomości i podatku rolnego...
.) opłat za korzystanie ze środowiska jest analogiczny, jak świadczeń podatkowych, zatem opłaty te należy zaliczyć do nietypowych, swoistych podatków stanowiących przychód...
1   Następne >   +2   +5   +10   17