Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II FSK 1218/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

. z dnia 9 czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt SA/Po 784/07, wydanym...
Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Fundacji 'A.' w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z 9 czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...

VI SA 19/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-18

nieruchomością użytkowaną przez szkołę, który w myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm...
./ jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jeżeli nie ma on statusu szkoły lub placówki publicznej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o systemie oświaty., 2. Odmówić udzielenia...

I SA/Wr 1566/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-22

Szkoła /placówka/, która jest właścicielem nieruchomości, powinna opłacać podatek od nieruchomości, nie ma do niej zastosowania przepis art. 81 ustawy z dnia 7 września...
być opodatkowany najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Danuty i Jarosława S. na decyzję...

I GSK 340/18 - Wyrok NSA z 2020-09-24

budynku szkoleniowo-dydaktycznego oraz budynków gospodarczych przy ul. [...], z opłatą dodatkową z tytułu podatku od nieruchomości, reklamą, zakupem centralki telefonicznej...
-dydaktycznego oraz budynków gospodarczych w B. przy ul. [...], opłatę dodatkową z tytułu podatku od nieruchomości, reklamę oraz parkowanie samochodu - były wydatkami bieżącymi...

I SA/Bd 318/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-15

. [...], z opłatą dodatkową z tytułu podatku od nieruchomości, reklamą, zakupem centralki telefonicznej oraz parkowaniem samochodu. Organ stwierdził, że ww. wydatki...
podatku od nieruchomości za, I kw. 2013r. oraz centralki telefonicznej. Organ zaznaczył, że celem dotacji jest finansowanie szkoły, a nie organu prowadzącego. Wydatki...

III SA/Wr 9/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-06

. A, w którym mieściła się siedziba biura D. Oddziału 'A', na łączną kwotę 561,02 zł., Zdaniem organu wydatki dotyczące usług serwisu technicznego, najmu samochodów, podatku od nieruchomości...
porządkowych;, - kosztów najmu dwóch samochodów marki Volkswagen, na łączną kwotę 2.173,42 zł;, - podatku od nieruchomości dotyczącego wynajmowanego lokalu przy ul. M...

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

prawnym obowiązującym do końca 1996 r. obowiązany do płacenia podatku od nieruchomości od budynków i gruntów będących w jego zarządzie według stawek określonych w art. 5...
. od decyzji Wójta Gminy I. z dnia 30 grudnia 1996 r. w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 1997 r...

I SA/Ol 171/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-12

i reklamę, delegacje służbowe (dotyczące reklamy, marketingu itp.), podatek od nieruchomości, prowizje od udzielenia kredytów i leasingów oraz raty kredytowe i leasingowe itp...
prowadzącego szkoły,, - opłaty pocztowe,, - delegacje służbowe,, - podatek od nieruchomości,, - prowizje od udzielenia kredytów i leasingów, czy, - raty kredytowe...

SA/Sz 463/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-10-10

z podatków i opłat od nieruchomości pozostających w ich zarządzie lub użytkowaniu., Zatem wbrew twierdzeniom skarżącego ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...
., Oznacza to, że szkoły i odpowiednie placówki oświatowe dla realizacji swoich celów statutowych winny uzyskać zarząd odpowiednich nieruchomości bowiem one bezpośrednio...

I SA/Sz 494/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-09

dnia każdego miesiąca. Niezależnie od czynszu Stowarzyszenie zobowiązało się do zwrotu wydzierżawiającym kosztów poniesionych tytułem podatku od nieruchomości; terminowej...
, jeżeli więc wcześniej zapłacono czynsz za cały rok 2018, czyli i za miesiąc grudzień 2018 r. to Ośrodek R. miał prawo korzystać na tej podstawie z nieruchomości również w grudniu 2018 r...
1   Następne >   +2   4