Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

I SA/Gl 1228/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-06

Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości...
zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdzono, że organ pierwszej instancji w/w decyzją określił...

I SA/Ol 259/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-30

A na interpretację indywidualną Burmistrza A z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Nadleśnictwo A. (dalej wnioskodawca, podatnik...
podatku od nieruchomości i podatku leśnego w odniesieniu do nieruchomości oddanych do używania pracownikom i innym osobom., Przedstawiono we wniosku stan faktyczny...

I SA/Bk 413/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. oddala skargę Decyzją z dnia...
[...] stycznia 2007 r. Nr [...] Burmistrz C. określił S. P. reprezentowanemu przez Starostę Powiatu B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 r...

I SA/Bk 414/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. oddala skargę Decyzją z dnia...
od nieruchomości za 2006 r. w kwocie 59927,00 zł. W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż pomimo ustawowego obowiązku do złożenia deklaracji i uiszczenia podatku od nieruchomości, podatnik...

I SA/Sz 414/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
') stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. w kwocie [...]zł., Na podstawie akt sprawy oraz zaskarżonej decyzji ustalono następujący stan faktyczny sprawy...

I SA/Sz 1266/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt przedmiotowej sprawy wynika, że podatnik był właścicielem...

I SA/Bd 73/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-29

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2021 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz...
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe N. K. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości 2021 r. w kwocie [...]zł., W odwołaniu strona zarzuciła naruszenie: art. 3 ust. 1 pkt 4...

I SA/Go 232/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-20

. z o. o. Oddział na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok 1. Uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] sierpnia 2014r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] określającą skarżącej Spółce podatek od nieruchomości za 2011 r...

I SA/Lu 1288/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-27

od nieruchomości. Kwota podatku od nieruchomości została przy tym obliczona z zastosowaniem stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
sklasyfikowane jako R IIIa oraz o powierzchni 0,32 sklasyfikowane jako R IIIb. Z kolei przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiły grunty w ewidencji gruntów...

I SA/Bd 603/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Burmistrz B...
. K. określił Państwowemu Gospodarstwu L. L.-P. N. [...] wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017r. w kwocie [...]zł., W złożonym odwołaniu Nadleśnictwo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100