Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

I SA/Ol 259/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-30

A na interpretację indywidualną Burmistrza A z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Nadleśnictwo A. (dalej wnioskodawca, podatnik...
podatku od nieruchomości i podatku leśnego w odniesieniu do nieruchomości oddanych do używania pracownikom i innym osobom., Przedstawiono we wniosku stan faktyczny...

I SA/Sz 414/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
') stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. w kwocie [...]zł., Na podstawie akt sprawy oraz zaskarżonej decyzji ustalono następujący stan faktyczny sprawy...

I SA/Sz 1266/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt przedmiotowej sprawy wynika, że podatnik był właścicielem...

I SA/Go 232/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-20

. z o. o. Oddział na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok 1. Uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] sierpnia 2014r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] określającą skarżącej Spółce podatek od nieruchomości za 2011 r...

I SA/Lu 1288/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-27

od nieruchomości. Kwota podatku od nieruchomości została przy tym obliczona z zastosowaniem stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
sklasyfikowane jako R IIIa oraz o powierzchni 0,32 sklasyfikowane jako R IIIb. Z kolei przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiły grunty w ewidencji gruntów...

I SA/Bd 603/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017r. oddala skargę Decyzją z dnia [...]. Burmistrz B...
. K. określił Państwowemu Gospodarstwu L. L.-P. N. [...] wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017r. w kwocie [...]zł., W złożonym odwołaniu Nadleśnictwo...

I SA/Bd 148/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-07

z dnia 14 stycznia 2022 r. nr SKO-53-428/21 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 oraz odmowy zwrotu...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu na rzecz P. S.A....

III SA/Wa 3597/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011...
', Skarżący') od decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] marca 2013 r. ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego za X-XII 2011 r. z tytułu podatku od nieruchomości...

II FSK 37/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gd...
z siedzibą w W. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2007 r., wykazując w niej m.in. budowle o wartości 14.599.687 zł. W dniu 11 lipca 2007 r. Spółka złożyła korektę...

II FSK 1833/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

r.w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r., W skardze kasacyjnej wywiedzionej od ww. wyroku Nadleśnictwo wniosło o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy...
objęty niniejszym postępowaniem jest gruntem zajętym pod prowadzenie działalności gospodarczej i nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zawartym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100