Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Kr 40/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-04

o podatku od nieruchomości za rok 2011, 2012 i 2013 oraz kserokopia dowodu osobistego załączone na okoliczność stwierdzenia, że skarżący zamieszkują i prowadzą...
miejscu nie wynika jeszcze fakt zamieszkiwania tamże - są to dwie różne kwestie. Z załączonych decyzji w sprawie podatku od nieruchomości wynika tylko tyle, ze J.Z. i S.Z....

VII SA/Wa 2071/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

, gmina opodatkowała podatkiem od nieruchomości działkę skarżących, a więc ich zdaniem uznała tym samym, że działka będąca pierwotnie lasem, już nim nie jest (co najmniej...
administracyjnego określone w art. 7 , 8 i 77 kpa, podnoszone bowiem w skardze kwestie pobierania przez gminę podatku od nieruchomości i budynku oraz toczącego się od 2 lat postępowanie...

II SA/Gl 826/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-10

, że w rejestrze gruntów jako właścicielkę nieruchomości uwidoczniono N. W. Jednakże skarżące nie uiszczają podatku od tej nieruchomości. Wskazał też na rozbieżności co do stanu...
. zarzuciły, że nie są właścicielami, ani zarządcami przedmiotowego budynku, gdyż sam fakt stwierdzenia nabycia spadku, nie przesądza, że nieruchomość ta wchodziła...

II SA/Łd 1026/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-07

wymiar podatku od nieruchomości na rok 2017, z której wynika, że nieruchomość skarżącego została oznaczona jako B-tereny mieszkaniowe. Wskazać bowiem należy...
, że opodatkowanie działki nr 107 podatkiem od nieruchomości nie może świadczyć o innym przeznaczeniu tego terenu, niż to, które wynika z planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Łd 440/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-22

nieruchomości składają się: zakup opału ok 2.500 zł oraz podatek od nieruchomości ok. 1.000 zł'. Skarżący wskazali nadto, iż poczynili ' kroki i nakłady do wykonania...
telefonicznych ok. 100,00 zł. Nadto w skali roku na koszty utrzymania nieruchomości składają się: zakup opału ok. 2.500 zł oraz podatek od nieruchomości ok. 1.000 zł., Koszty...

VII SA/Wa 1822/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

i stanowionego przez nie prawa i orzeczenie nakazu rozbiórki budynku, podczas gdy przez okres istnienia budynku uiszczany był podatek od nieruchomości wyliczony od domku...
uiszczany był podatek od nieruchomości, od domku letniskowego, a nie gruntu leśnego, co powodowało zaufanie obywatela do Państwa, że organy będą posiadać informację o wybudowaniu...

II SA/Kr 74/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-31

z zapisem w operacie ewidencji gruntów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie potoku [....] , który został ujęty w załączniku nr 1 do rozporządzania Rady Ministrów...
ust. 2 ustawy dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego...

SA/Sz 1945/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-18

żadnych działań mających na celu ich ochronę przed stratami finansowymi, tym bardziej, że podatek od nieruchomości został naliczony według stawek obowiązujących dla działek...
na nieruchomości położonej w miejscowości [...] (działki nr [...], [...], [...]) bez wymaganego pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu decyzji Inspektor Nadzoru Budowlanego podał...

VII SA/Wa 455/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

. o informację od Burmistrza [...] iż nie jest odprowadzany podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz po przeprowadzeniu w dniu...
przeprowadzonej w dniu [...] marca 2010r. ustalono, że na nieruchomości przy ul. [...] w [...], składającej się z działek nr ew. [...] i [...] stanowiących własność H. i R...

II SA/Sz 1090/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-01

niewybudowania kanalizacji pomimo dopuszczenia intensywnej zabudowy jest o tyle niezasadne, że Gmina jest beneficjentem podatku od nieruchomości, a zatem powinna...
poprzedniego poprzez zebranie nawiezionych mas ziemnych z terenu nieruchomości nr[...] i [...] obręb 1; 2)K. M. i Z. M. właścicielom działek nr [...] zaprzestanie celowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   18