Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol

I SA/Bd 651/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-22

. Sp. z o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. 1. uchyla...
od nieruchomości za lata 2010-2014, w tym na 2011r. w wysokości [...] zł wraz z korektą deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości za lata 2010-2014., W korekcie deklaracji strona...

I SA/Ol 156/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-03-30

stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia: 1/ umorzyć postępowanie sądowe, 2/ zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej...
z [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r.. W skardze spółka podniosła, że organ...

II FZ 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie. W dniu 28 listopada 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 r., Zarządzeniem z 18 grudnia 2007 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wezwał...

II FZ 137/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-19

. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
za 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Lu 54/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. Podstawę prawną odrzucenia skargi stanowił art. 58 § 1 pkt 3 i § 3...
niejawnym sprawy ze skargi A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Ol 131/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-17

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok...
roku odrzucił skargę A. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 roku, z powodu nie uiszczenia wpisu od skargi...

I SA/Go 135/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-03

niejawnym w dniu 3 lipca 2018 r. sprawy ze skargi Nadleśnictwa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r., Po wniesieniu skargi bez wezwania skarżący...

I SA/Go 138/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-03

niejawnym w dniu 3 lipca 2018 r. sprawy ze skargi Nadleśnictwa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r., Po wniesieniu skargi bez wezwania skarżący uiścił tytułem...

I SA/Go 137/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-17

w dniu 17 lipca 2018 r. sprawy ze skargi Nadleśnictwa S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r., Po wniesieniu skargi bez wezwania skarżący...

III FZ 291/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-17

Kosakowo z 5 października 2021 r. a kwotą wskazaną w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości za 2016 r. W konsekwencji wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi...
skargi w niniejszej sprawie jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku określająca Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100