Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

II SA/Gl 901/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

i nie zaniechano też poboru podatku od nieruchomości., Zaskarżoną decyzją podjętą z up. Wojewody [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa orzeczono o uchyleniu decyzji...
podniósł też, że do tej pory od nieruchomości pobierany jest podatek., Organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi z przyczyn wskazanych w motywach zaskarżonej decyzji...

I SA/Wa 972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

. [...]. Do dziś rośnie tam jedynie trawa, a Urząd [...] co rok przysyła skarżącym decyzje wymiarowe w zakresie podatku od nieruchomości obejmujące także dz...
przez Urząd [...] na rzecz skarżących decyzje wymiarowe w zakresie podatku od nieruchomości, obejmujące także dz. nr [...], nie wskazują na brak władztwa publicznoprawnego...

I SA/Wa 763/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

. a jej poprzedni właściciele S. K. i M. K. są nieznani z miejsca pobytu i nie płacą podatków z tej nieruchomości od 1945 r.' Jak słusznie wskazał Minister Spraw Wewnętrznych...
nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] listopada 1992 r. nr [...] stwierdzającej nieodpłatne nabycie przez Gminę [...] własności 1/2 nieruchomości położonej...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

możliwe jest ustalenie odszkodowania jedynie za wartość odtworzeniową nieruchomości, a zatem takie dodatkowe świadczenia jak: należność odpowiadająca podatkowi...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Wa 758/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

o płatniku podatku od nieruchomości położonej w gminie C., obręb [...] o numerze działki [...], dla której Sąd Rejonowy w C. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
o płatniku podatku od nieruchomości położonej w gminie C., obręb [...] o numerze działki [...]., W zakresie naruszenia art. 77 § 1 k.p.a. skarżący wskazują, iż organ pominął...

I SA/Wa 1875/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

. znak: [...], dotyczące opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie działki nr [...], posługującej się określeniem: 'zostały wymierzone opłaty z tytułu użytkowania...
własności nieruchomości oddala skargi. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] października 2016 r. [...] Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa (dalej jako organ/KKU) działając na podstawie...

I SA/Wa 2186/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

.). Ponadto skarżący oświadczyli, że odprowadzali za przedmiotową działkę podatek od nieruchomości do 2013 r. jak również do chwili obecnej nie otrzymali za nią odszkodowania...
faktycznym'., W kwestii zaś pozostałych zarzutów podniesionych w odwołaniu organ wskazał, że to czy skarżący odprowadzali podatek od przedmiotowej nieruchomości nie ma wpływu...

I SA/Wa 1566/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

wniosków o ujawnienie swych praw w księdze wieczystej, nie wnioskowali o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów, nie płacili podatków od nieruchomości. Skarżący wskazując...
[...] z [...] sierpnia 2004 r. znak [...] stwierdzającej nabycie przez Województwo [...] z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie własności nieruchomości...

I SA/Wa 1304/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-12

przejęta została pod drogę (obecną ul. [...]) bez odszkodowania podczas II wojny światowej. Mimo tego rodzina skarżącej płaciła do 1955 r. podatki za całość nieruchomości...
postępowania kwestii obniżenia podatku od nieruchomości w związku z dokonanymi przez geodetę pomiarami gruntu, w których dokładnie określono, jakie części przedmiotowych działek...

I SA/Wa 340/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-01

przez Miasto P. Podatek od tej nieruchomości opłaca Zakład [...]. Rzeczone [...] przyjmuje [...] pochodzące z terenu Miasta P., jak również pochodzące z terenu Gminy S...
Miasto P.,, 3. podatek od tej nieruchomości opłaca Miasto P.,, 4. [...] przyjmuje [...] pochodzące z terenu Miasta P., jak również pochodzące z terenu Gminy S. Jednakże...
1   Następne >   +2   6