Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

I SA/Lu 306/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-29

na podstawie art. 155 O.p. wezwał stronę do przedłożenia mu informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok. Następne wezwanie nastąpiło pismem z dnia 12 września 2012 r...
2012 r. do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania informacji w sprawie podatku od nieruchomości za 2012 rok. Każde z tych wezwań zwierało pouczenie...

I SA/Łd 690/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-04-21

postanowieniem Wójt Gminy (. ..) nałożył na J. O. karę porządkowa (...), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2017...
podatku od nieruchomości było nieuzasadnione, bowiem na podstawie art. 81b § 1 pkt 1 o.p. uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania...

I SA/Łd 81/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-04-16

postanowieniem Wójt Gminy (...) nałożył na J. O. karę porządkowa (...), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2017., Samorządowe...
zobowiązał podatnika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwań i postanowienia do złożenia korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub złożenia oświadczania...

I SA/Lu 1027/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-16

określenia dla O. P. S.A. wysokości podatku od nieruchomości na 2009 r. Wójt Gminy K. na podstawie art. 155 § 1 O.p. pismem z dnia [...] listopada 2014 r. wezwał spółkę...
, że zaskarżone postanowienie dotyczy nałożenia kary w postępowaniu podatkowym w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 r. Postanowienia tego rodzaju mogą zostać wydane...

I SA/Sz 642/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-05

do zadeklarowania nieruchomości w podatku od nieruchomości. Nadto zauważył, że numery ewidencyjne obiektów muszą być w posiadaniu Strony skoro przygotowała wniosek o stwierdzenie...
nadpłaty w podatku od nieruchomości wymagający od Strony uprzedniej, wnikliwej analizy dokumentów., Zażaleniem z dnia 8 lutego 2016 r. Strona zaskarżyła postanowienie organu...

I SA/Łd 225/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-30

art. 262 o.p. Do wyliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy przyjąć wartość rynkową budowli, do wyliczenia której zbędna jest wiedza...
o wartościach księgowych przyjętych przez dany podmiot dla potrzeb innych, niż podatek od nieruchomości. Złożenie dokumentacji księgowej, za odmowę przekazania której spółka została...

I SA/Łd 228/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-30

w treści art. 262 O.p. Do wyliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy przyjąć wartość rynkową budowli, do wyliczenia której zbędna jest wiedza...
o wartościach księgowych przyjętych przez dany podmiot dla potrzeb innych, niż podatek od nieruchomości. Złożenie dokumentacji księgowej, za odmowę przekazania której spółka...

I SA/Gl 528/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-26

przeprowadzenia pomiaru nieruchomości przez Stronę utrudniła mu czynności kontrolne i uniemożliwiła weryfikację prawidłowości danych zgłoszonych do opodatkowania podatkiem...
. W korespondencji tej wyjaśniono więc, że sposób użytkowania nieruchomości ma wpływ na stawkę podatku od nieruchomości., Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności organ...

I SA/Rz 293/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

przedmiotu oględzin w postępowaniu podatkowym, dotyczącym określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009r. - utrzymało w mocy postanowienie organu...
wydane zostało w dniu [...] marca 2015r. tj. po upływie okresu przedawnienia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009r., co zdaniem Skarżącej oznacza...

I SA/Lu 1026/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-16

określenia dla O. P. S..A. wysokości podatku od nieruchomości na 2009 r.) Wójt Gminy A. na podstawie art. 155 § 1 O.p. pismem z dnia [...] listopada 2014 r. wezwał spółkę...
obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r. oraz podatku od nieruchomości za 2009 r., w którym organ kontroli skarbowej...
1   Następne >   +2   +5   8