Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

III SA/Wa 2017/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

Nie można zgodzić się z tym, iż z faktu, że działalność usługowa, której przedmiotem jest najem nieruchomości, stanowi działalność gospodarczą, wynika, że podatek...
Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2004r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję...

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

opodatkowaniu podatkiem dochodowym na równi z innymi podmiotami gospodarczymi oraz ewentualnie podatkiem od nieruchomości. Zarzut skarżącego zatem, że Kolegium Odwoławcze...
od podatku rolnego oraz od podatku leśnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

rolnym - t.j. Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431/, to przecież jest to jedyny podatek dotyczący działalności rolniczej /o jakiej mowa w sprawie/ z wyłączeniem podatku od nieruchomości...
Hodowli Aklimatyzacji w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 16 lutego 1998 r., (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku rolnego za lata...

SA/Bk 1025/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-19

Kolegium nieruchomości rolne, którymi włada PAN - Zakład Doświadczalny Agrobiologii w B. uznane powinny być za gospodarstwo rolne w świetle przepisów ustawy o podatku...
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych; nie jest to podatek od działalności gospodarczej czy usługowej...

II FZ 662/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

ze skargi K. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia 4 września 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2002 r...
Kolegium Odwoławczego z dnia 4 września 2006 r. Nr (...), w przedmiocie podatków od środków transportowych za 2002 r., W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że wnioskiem...