Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

III SA/Łd 252/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-29

. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote obejmującą podatek od towarów i usług oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych stanowiącą opłatę skarbową...
. - współwłaścicielowi nieruchomości położonej w R. ul. A. - doprowadzenie w/w nieruchomości do należytego stanu higieniczno- sanitarnego w celu zapobiegania zakażeniom...

II SA/Po 209/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

z tytułu 23% podatku VAT. Ponadto organ odwoławczy wyjaśnił, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zobowiązane są do racjonalnego i optymalnego wyboru laboratorium...
należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu...