Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

III SAB/Wa 68/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

w W. na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem. oddala skargę do orzeczenia złożono zdanie odrębne...
w całości decyzję Prezydenta W. z [...] grudnia 2008 r. określającą spółkom: Skarżącej - M. sp. z o.o. i G. sp. z o.o. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości...

III SAB/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

w W. na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. oddala skargę do orzeczenia złożono zdanie odrębne W skardze na bezczynność...
Prezydenta W. z [...] grudnia 2008 r. określającą spółkom: Skarżącej - M. sp. z o.o. i K. sp. z o.o. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2003 r. w kwocie...

III SAB/Wa 70/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

w W. na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem. oddala skargę do orzeczenia złożono zdanie odrębne...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. W wyniku rozliczenia przez organ podatku powstała nadpłata w kwocie 548.996 zł. Kwota ta pierwotnie została zaliczona...

III SAB/Wa 40/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres o kwietnia do grudnia 2003 r. wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywnę w wysokości 15...
, ale też z powodu wydania przez Prezydenta W. formalnego postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 299.794,69 zł na poczet zobowiązań...

I SA/Kr 1066/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-20

z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2003 - 2005, Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie egzekucyjne wobec 'P' sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej 'strona...
do niezwłocznego przekazania kwoty pobranych podatków od nieruchomości oraz nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami., Pismem z dnia 12 grudnia 2011 r...

II FZ 1000/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 8...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok postanowił wymierzyć Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Szczecinie grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych...

II FZ 1005/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 8...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok postanowił wymierzyć Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Szczecinie grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych...

II FSK 3614/13 - Wyrok NSA z 2014-04-24

w W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do grudnia 2003 r. 1) uchyla...
Odwoławczego w W. zwrot kosztów postępowania., 2. Decyzją z 12 grudnia 2008 r. Prezydent W. określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości...

II SA/Łd 1406/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-28

Adwokacką w Ł. przy ul. [...] kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, która zawiera należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej...
. 142, art. 217 ust. 2, art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603) oraz art. 104 k.p.a. orzekł:, 1...

II SO/Łd 13/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-12

przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości...
Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A 123 pok. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem kosztów...
1   Następne >   3