Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 269/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-23

. A. i T. M. do 1968 r. płaciły podatki od nieruchomości położonej przy ul. [...] (obecnie [...]) i dopiero po tej dacie odmawiano przyjęcia deklaracji podatku od nieruchomości...
[...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt nieruchomości warszawskiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta...

I SA/Wa 439/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

z dnia, [...] maja 1944r., Rep. A [...] wpisano obowiązek opłacania przez nabywcę podatków za otrzymaną nieruchomość, podczas, gdy z dokumentów wynika, że podatki...
wynikającego z aktu, tj. ujawnienia swojego prawa do nieruchomości oraz uiszczenia podatku. Prezydent [...] podał, że wobec niewypełnienia powyższego obowiązku...

III RN 18/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

. W orzecznictwie sądowym przyjęto, że taki zwrot nieruchomości nie stanowi 'nabycia' nieruchomości, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
tego właściciela także nie może być mowy o nabyciu nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem...

I SA/Bk 22/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

poprzedniego właściciela wywłaszczonej nieruchomości. Dowodzi, że przeczy temu dokonana wykładnia historyczna i językowa. Przyznanie K. S. zwolnienia od podatku w okolicznościach...
o gospodarce nieruchomościami, co doprowadziło do bezzasadnej odmowy zwolnienia przedmiotowego przychodu od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29...

I OSK 1002/06 - Wyrok NSA z 2007-06-15

W. R., którzy także opłacali podatki od tej nieruchomości. Te fakty w decyzji z dnia [...] pominięto. Wynika z nich tymczasem, że spadkobiercy W. R. wcale nie musieli...
kasacyjnej argumenty dotyczące m.in. prawa własności ujawnionej w księdze wieczystej, czy opłacania podatków za przedmiotową nieruchomość nie mogą mieć znaczenia w niniejszym...

II SA/Lu 516/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-03

jej użyteczność. Czują się tym pokrzywdzeni, gdyż mimo to musieli płacić podatek od całej nieruchomości, chociaż wybudowanie kolektora służyło potrzebom także innych...
Odwoławczego z dnia [...]r Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia z urzędu projektu podziału nieruchomości oddala skargę Decyzją z dnia [...] r., znak: [...] wydaną...

I SA/Wa 1254/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-26

Mazowieckiego z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2007...
położoną w W. przy ul. [...], o pow. [...] m², stanowiącą działkę nr [...] pochodzącą z nieruchomości hipotecznej nr [...], która aktualnie stanowi część działek ewidencyjnych...

I SAB/Wa 26/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

[...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość 1. zobowiązuje Prezydenta [...] do rozpoznania wniosku z dnia 1 lipca 2005 r. o ustalenie odszkodowania...
za nieruchomość położoną w [...], oznaczoną jako działka nr [...], objętą księgą hipoteczną pod nazwą '[...]', nr rej. hip. [...], o pow. [...] m2, w terminie trzech...

I SA/Wa 1419/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości [...] 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych...

I SA/Wa 1666/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

[...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty Powiatu W. z dnia [...] kwietnia 2002 r...
, w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   5