Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Sz 1008/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-16

i Obiektach Budowlanych złożonej na potrzeby podatku od nieruchomości w dniu 10.11.2004 r. przez Skarżącą wynika, że przedmiotowy budynek o powierzchni użytkowej [...] m2...
zawierających informację o budynkach i nieruchomościach sporządzanych na potrzeby podatku od nieruchomości., 12. Końcowo Sąd wskazuje, że z przytaczanego w skardze projektu...

II SA/Sz 656/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

pełnomocnika skarżącego dotyczące podatku od nieruchomości. Z kolei pismo strony z dnia [...] r., dotyczące opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, zatytułowane...
w ustalaniu opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz ustaleniem zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości., Przedłożone Sądowi wraz...

I OSK 619/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

, np. podwyższeniem należnego podatku od nieruchomości. Również z tego powodu zastosowanie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli...
. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza, że zaskarżona...

II SA/Sz 638/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-05

w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2009, współwłaściciel do opodatkowania zadeklarował budynek letniskowy o powierzchni [...] m2 oraz garaż o pow. [...], wszystkie...
podatku od nieruchomości za rok 2019, ustala J. S. podatek od nieruchomości za garaż w budynku letniskowym, budynek letniskowy usytuowany na działce letniskowej...

II SA/Lu 690/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-16

przez organ, jest posiadaczem samoistnym. PZD co roku składa deklaracje podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, a przez ostatnie lata organ te deklaracje...
z dnia [...] lipca 2021r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty...

II SA/Wr 311/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-23

nieruchomości nie uwzględnia kosztów, podatków i opłat poniesionych w związku z przeniesieniem prawa własności nieruchomości - jest to więc wartość netto., W dalszej części...
. na decyzję Wojewody D. z dnia 11 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz gminy prawa własności nieruchomości...

II SA/Sz 957/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-17

nie zawiera kosztów potrzebnych na opłaty i podatki związane z przeprowadzeniem transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości oraz podatku VAT., Postępowanie administracyjne...
. Nr [...] Prezydent Miasta S. na podstawie art. 98 a ust. 1, art. 148 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia, 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm...

II SA/Sz 1099/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

. z tytułu: podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty...
, w której właścicielami znacznej liczby nieruchomości (przeznaczonych dla własnych celów wypoczynkowych lub na wynajem) są osoby niezamieszkujące obszaru Gminy, które podatki rozliczają...

II SA/Bk 794/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-09

, że stowarzyszenie nie wykazało żadnych budynków mieszkalnych w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 r., Stowarzyszenie złożyło zażalenie na to postanowienie...
czy też deklaracji stowarzyszenia w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 r., Wójt Gminy zasięgnął również opinii biegłego geodety celem pomiaru powierzchni użytkowej budynków...

II SA/Sz 197/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-23

przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw...
wymiar podatku od nieruchomości za rok 2017, w której jako powierzchnię usługową związaną z działalnością gospodarczą wskazano [...] m2 z [...] m2 powierzchni budynku;, 9...
1   Następne >   +2   +5   10