Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I SA/Po 654/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-17

odpadami komunalnymi, podobnie jak wymiar zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2019-2020, została ustalona w oparciu o dane zawarte w ewidencji...
wymiaru podatku od nieruchomości za 2019 r.; art. 190, art. 192, art. 200 § 1, art. 210 § 4 O.p. poprzez brak uzasadnienia faktycznego, które ogranicza się do retorycznej...

I OSK 843/11 - Wyrok NSA z 2012-06-01

nr [..]. Starosta zauważył, że P.T. i M.D. w J. na przedmiotową nieruchomość w 2003 r. złożyło deklarację podatkową na podatek od nieruchomości, zatem poprzedni...
powyższego organ I instancji nie uznał faktu zadeklarowania przez wnioskodawców nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym oraz oświadczenia złożonego do aktu...

I SA/Gd 1329/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-10

opodatkowania części kwoty należnej z tytułu usługi najmu lokali użytkowych związanej z podatkiem od nieruchomości oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu. Daniny te winny...
być wliczone do podstawy opodatkowania, bowiem podatek VAT nalicza się od całej kwoty czynszu najmu, tj. łącznie z podatkiem od nieruchomości i opłatą za wieczyste...

SA/Rz 188/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-16

. Pełnomocnik skarżącej D. W. podtrzymując skargę, wskazał, że organ gminy pobierał podatek od nieruchomości od skarżącej za powierzchnię 600m², powierzchnię tę skorygowano...
Domaganie się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest realizacją roszczenia, opartego na przepisach ugn, albowiem wprost takiego terminu użył ustawodawca w art.229 w zw...

II SA/Wr 2437/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-19

tej uchwały podano, iż w związku z objęciem od 1stycznia 2003 r. podatkiem od nieruchomości najemców lokali użytkowych stanowiących własność jednostki samorządu...
terytorialnego, obniża się czynsz najmu tych lokali o kwotę podatku od nieruchomości należnego za 2003 r., W § 4 uchwały określono, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia...

II FSK 3269/18 - Wyrok NSA z 2019-03-07

zobowiązanego do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów u.u.c.p.g., W świetle art. 6h u.u.c.p.g. właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c u.u.c.p.g....
, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei w myśl art. 2 pkt 4 u.u.c.p.g....

III SA/Wa 3434/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących praw i obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z deklarowaniem...
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm., zwanej dalej 'u.s.m.') Wnioskodawca ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte...

III SA/Gl 606/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-28

kosztami amortyzacji, kosztami finansowymi oraz częścią podatku od nieruchomości dotyczącymi rozbudowy kanalizacji deszczowej w drogach wojewódzkich obciążona została...
opodatkowanie poszczególnych osób w podatku rolnym, leśnym, czy od nieruchomości. Żadne z tych rozwiązań ustawowych (a także inne, konstrukcje skutkujące podmiotowym...

I OSK 737/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

2008 r. nr XXI/157/2008 dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami 1) oddala skargę kasacyjną; 2) oddala wniosek Wojewody Dolnośląskiego o zasądzenie kosztów...
, z dnia 22 grudnia 2008 r., nr XXI/157/2008, w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu., Wyrok wydany został w następujących...

I SA/Go 203/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-27

) wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 170,00 zł za 2016 r. oraz w kwocie 210,00 za 2017 r. od domku letniskowego lub innej nieruchomości...
- wypoczynkowe nieruchomość położoną przy ul. [...]., 1.3. W dniu 18 kwietnia 2016 r. W.F. złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   15