Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I SA/Po 726/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-13

w pasie montażowym, zajęcie terenu w pasie montażowym oraz zwrot podatku od nieruchomości w czasie zajęcia w pasie montażowym. Uznano również, że szkody tymczasowe miały...
w zaokrągleniu do pełnych złotych [...] zł. Koszt podatku od nieruchomości w czasie zajęcia pasa montażowego stanowił iloczyn stawki rocznej podatku od nieruchomości, powierzchni...

II SA/Gd 207/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-08-31

się zakwestionował wycenę działek przed i po podziale oraz stwierdził, że w operacie nie wyjaśniono, czy wartości nieruchomości porównawczych nie zawierają podatku VAT., Zaskarżoną...
, że wartości nieruchomości nie zawierają podatku VAT, wskazując, że wszystkie obliczenia oparte są na wartościach transakcyjnych wynikających z aktów notarialnych...

II SA/Ol 551/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-02

na podatek od nieruchomości wskazują, że przedmiotem opodatkowania winno być objęte jedynie nieco ponad 60 m. kw. powierzchni użytkowej budynków, jak też 125 02 m kw...
Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

z tego tytułu. Zatem, zdaniem organu odwoławczego, Starosta P. prawidłowo określił wartość odszkodowania za przejęcie przedmiotowej nieruchomości i słusznie nie uwzględnił podatku...
zapłaty przez skarżącego podatku VAT od odszkodowania nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości. Inaczej mówiąc, z tego powodu wartość rynkowa nieruchomości nie rośnie...

II SA/Gd 331/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

, że w latach 2000 - 2008, B. uiszczało podatek od przedmiotowej nieruchomości. W wyniku zaś przeprowadzonego, na zlecenie Prezydenta Miasta, operatu szacunkowego...
. uiszczało podatek od nieruchomości. W ocenie Wojewody dokładnego wyjaśnienia wymaga również samo usytuowanie przedmiotowej działki, tj. czy znajduje się na międzytorzu...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

możliwe jest ustalenie odszkodowania jedynie za wartość odtworzeniową nieruchomości, a zatem takie dodatkowe świadczenia jak: należność odpowiadająca podatkowi...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Wa 723/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-16

[...], zawierające nakaz płatniczy podatku od nieruchomości za 1953 r. i 1954 r., z których wynika, że na nieruchomości znajdowała się stajnia o pow. [...] m2 i dom parterowy...
r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) odmówił przyznania odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. [...]uregulowaną w księdze wieczystej [...], stanowiącą działkę...

II SA/Łd 1508/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

faktycznym od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (por analogicznie odnośnie podatku od nieruchomości wyrok NSA z dnia 5 maja...
Objęcie właścicieli nieruchomości podzielonych przed nowelizacją przepisu art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2004...

II SA/Łd 1111/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-23

ceny nieruchomości są cenami brutto czy netto, podczas gdy skarżąca jest osobą prawną zobowiązaną do naliczania 23% podatku VAT od transakcji sprzedaży nieruchomości...
od jego uwzględniania w wycenie. W procesie wyceny przyjęto trzy transakcje nieruchomości, które zostały zbyte przez Spółkę. Transakcje te przyjęto z podatkiem VAT dlatego...

II SA/Bd 503/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-28

od ponad 10 lat podatkiem od nieruchomości, za co odpowiedzialność ponosi Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta B., Decyzją z dnia [...] Nr [...], Wojewoda...
[...] z dnia [...]kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Prezydent Miasta...
1   Następne >   +2   +5   +10   25