Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I SA/Sz 738/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2006 oddala skargę Samorządowe Kolegium...
. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) odmawiającej U.H. 'P' z siedzibą w K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata...

I SA/Ol 336/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2015 r. oddala skargę I SA/Ol 336/19, Uzasadnienie, Zaskarżoną decyzją...
I instancji') z '[...]' w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2015r., Jak wynika z decyzji organu I instancji, ustalił on stronie i Z. B. podatek...

I SA/Ol 38/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]'r. nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004r. oddala skargę Decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości za 2004r. w stosunku do Rejonowego Zarządu Infrastruktury (dalej wskazywany jako skarżący lub RZI)., W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji wskazano...

I SA/Rz 118/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-22

., nr [...], ustalającą zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym za 2011 r., w kwocie 3.424 zł., W podstawie prawnej organ odwoławczy powołał art...
zakupiona od Gminy i Miasta R. łącznie z posadowionymi na niej budynkami. Organ I instancji nie uwzględnił, że w sprawie zachodzą przesłanki zwolnienia z podatku od nieruchomości...

I SA/Rz 1036/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-17

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za 2012 rok - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia...
., nr [...[, ustalającą wysokość podatku w podatku od nieruchomości za 2012 r., W podstawie prawnej organ odwoławczy powołał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

I SA/Bk 377/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-22

jako: Skarżący, Podatnik) na 2021 r. wymiar z tytułu: podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne o ogólnej powierzchni 156,09 m2 w kwocie 125,00 zł, podatku rolnego...
na 2021 r. w podatku od nieruchomości zostało przede wszystkim oparte na danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków., Z ewidencji tej wynika, że J. B...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

podatkowego w podatku od nieruchomości, wynikającej z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ w brzmieniu...
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą /zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

Podatkiem od nieruchomości mogą być solidarnie obciążeni wszyscy jej współposiadacze /art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu...

II FSK 2314/14 - Wyrok NSA z 2016-11-03

od nieruchomości, wg stawki jak dla gruntów pozostałych, skarżący zostali wezwani do złożenia korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości i korekty informacji...
podatkiem od nieruchomości., 8.2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.p.g.k. podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania...

I SA/Rz 1077/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-15

Odwoławczego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2012 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
Gminy F. z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...], ustalającą wysokość wymiaru zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r., W podstawie prawnej organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   40