Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

III SA/Po 175/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

jest objęty podatkiem rolnym w wysokości 37,57 zł, natomiast podatek od nieruchomości został naliczony w łącznej kwocie 2.299,58 zł., Pismem z dnia [...] października 2012 r...
, że dokonano zmiany klasyfikacji nieruchomości podatnika na użytek gruntowy B oraz Ba. Prezydent wskazał, że w związku z tym nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem...

II SA/Sz 1172/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-20

nieruchomości bez tytułu prawnego, pozostaje bez wpływu na obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
i opłatach lokalnych. Okoliczność wystawiania w stosunku do A. N. decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości nie stanowi o uznaniu przez Gminę P., że wnioskodawca...

II SA/Sz 251/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-20

, takich jak: decyzja w sprawie podatku od nieruchomości za 2019 rok, pismo dotyczące zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami na przedmiotowej nieruchomości itp...
. wymierzono skarżącemu łączne zobowiązanie pieniężne za 2019 rok w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego od nieruchomości położonej w P. przy ul. [...]., Należy...

II SA/Po 204/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-11

psów, dowód wpłaty na kwotę [...]zł na poczet I raty podatku od nieruchomości położonej przy ul. [...], rachunek za przegląd urządzeń gazowych w spornym lokalu., Dnia...
małżonki M. D.. Podkreślił, że od roku 2007 terminowo płacił podatek od nieruchomości. W trakcie trwania małżeństwa na tyle ufał żonie, iż nie czuł potrzeby dopisania...

II OSK 2482/16 - Wyrok NSA z 2017-10-11

. Pominięto fakt, że od 1972 r. ojciec Ł.G. jako współwłaściciel nieruchomości do daty swojej śmierci w 2007 r. opłacał podatki od nieruchomości, a po jego śmierci podatki...
od nieruchomości realizuje Ł.G.., Pominięto rozeznanie związku majątkowego Ł.G. z przedmiotową nieruchomością, to jest okazany akt notarialny Państwowego Biura Notarialnego...

II SA/Wr 347/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-09

. uzupełniając swoje wcześniejsze zeznania wskazała, że podczas rocznej nieobecności męża sama ponosiła opłaty za wodę, prąd, sama kupiła opał, zapłaciła podatek od nieruchomości...
, jak i dbałość o dom - koszenie trawy, pielęgnacja ogródka, wietrzenie, a także ponoszenie opłat np. podatku od nieruchomości, opał. Z zeznań Z. S. z 22 VI 2016 r. wynika...

II OSK 2149/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

usytuowany jest na działce ewidencyjnej numer [...] będącej wyłączną własnością jej męża J. B., za którą sam opłaca podatek od nieruchomości oraz ponosi koszty ubezpieczenia...
.. Tymczasem wnioskodawca A. B. jest właścicielem działki oznaczonej numerem [...] i mieszka w domu na niej położonym (dowód mapa nieruchomości, decyzja o wymiarze podatku...

II SA/Bd 299/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-10

koszty ogrzewania i podatku od nieruchomości od całego budynku, w tym od pomieszczenia zajmowanego przez byłą żonę, że skarżąca w 2009 r., miesiąc po rozwodzie z J. S...
i nie pokrywa opłat związanych z jego utrzymaniem (ogrzewanie, podatek od nieruchomości). Opuściła go około 6 lat temu dobrowolnie, w związku z wyjazdem do pracy...

III SA/Łd 294/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-20

i Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdziła, że nie jest prawdą, że nie ponosi kosztów utrzymania spornego lokalu, płaci bowiem m.in. podatek od nieruchomości. Zaprzeczyła nadto...
Repetytorium A Nr [...] z 8 sierpnia 1974 r. informuje, iż nieruchomość położona w S., przy ul. [...] pierwotnie była wyłączną własnością małżonków H. i S. Z. 7 lutego...

II SA/Po 240/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-16

z telefonem męża, internetem oraz telewizją, z których korzysta wyłącznie Pan T. K.. Obecnie Pani A. K. dokonuje opłat za podatek rolny oraz podatek od nieruchomości...
środków prawnych o przywrócenie prawa posiadania. Nie złożyła również wniosku o ustanowienie sądowego sposobu korzystania z nieruchomości podczas toczącej się sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   34