Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I SA/Po 1294/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-02

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę. Prezydent Miasta P. decyzją z dnia...
[...], nr [...], ustalił J. S. wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym za 2013 r. od nieruchomości zabudowanej położonej...

III SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

0,1013 ha jest objęty podatkiem rolnym w wysokości 19,06 zł, natomiast podatek od nieruchomości został naliczony w łącznej kwocie 2.200,53 zł., Pismem z dnia 23...
, że dokonano zmiany klasyfikacji nieruchomości podatnika na użytek gruntowy B oraz Ba. Prezydent wskazał, że w związku z tym nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

podatkowego w podatku od nieruchomości, wynikającej z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ w brzmieniu...
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą /zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

Podatkiem od nieruchomości mogą być solidarnie obciążeni wszyscy jej współposiadacze /art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu...

II SA/Ke 940/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

). Zauważyła, że ma płacić podatek od nieruchomości w pełnej wysokości, a działkę użytkuje zakład energetyczny, który również winien płacić podatek od nieruchomości...
linii energetycznej przebiegającej przez nieruchomość skarżącej, za którą zakład energetyczny płaci podatek od nieruchomości - 2% wartości budowli, a skarżąca wtórnie...

II SA/Rz 995/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-14

ona podatki od nieruchomości do roku 2018 r., na co przedłożyła stosowne decyzje o wymiarze podatku i dowody opłaty tych podatków oraz faktu, że J.Z. pod nieobecność...
wyjaśnił m.in., że przy wymiarze podatku od nieruchomości organ podatkowy korzysta z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i są one dla niego wiążącą informacją...

I SA/Wr 819/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-30

Okręgowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. oddala skargę Przedmiotem...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2003 r. w wysokości [...] i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi podatkowemu pierwszej...

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

podatkowy w podatku od nieruchomości, czy inny podmiot korzystający z gruntu., 2. Ewidencja budynków i gruntów /art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne...
Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Zaskarżoną decyzją Samorządowe...

II FSK 1507/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

w podatku od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
Odwoławczego w O. z dnia 11 stycznia 2005 r., (...) w przedmiocie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości za 2002 r. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...

II FSK 842/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

W świetle art. 21 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, organy podatkowe ustalające wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia...
., (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r. - uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Olsztynie; (...). Wyrokiem z dnia 6 kwietnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   44