Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II FSK 1218/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

. z dnia 9 czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt SA/Po 784/07, wydanym...
Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Fundacji 'A.' w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z 9 czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...

I SA/Ol 12/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-13

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza...
. o nr '[...]' odmawiającą Spółdzielni Mieszkaniowej w W. stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1998-2002., Z akt sprawy wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa...

I SA/Gd 1721/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-21

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 kwietnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy R. z dnia 16 stycznia 2019 r., określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r...

I SA/Gd 481/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-06-06

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do października 2003 r. oddala skargę...
jako u.p.o.l.) określił stronie skarżącej E. S.A. w G. podatek od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 października 2003 r. w kwocie 32.817,30 zł...

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

gospodarczej ze zwolnienia od podatków przyznanego im przepisem art. 27 ust. 1 tej ustawy nie obejmuje podatku od nieruchomości; wyłączenie to odnosi się do opodatkowania samej...
w (...) z dnia 29 października 1999 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Decyzją z dnia 30.07.1999 r., (...), wydaną z powołaniem się m.in. na przepisy art. 21 par. 1 pkt 1...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

podatkowego w podatku od nieruchomości, wynikającej z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ w brzmieniu...
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą /zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

Podatkiem od nieruchomości mogą być solidarnie obciążeni wszyscy jej współposiadacze /art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu...

FPK 3/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-02

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, podlegające podatkowi od nieruchomości, są z mocy prawa związane...
Spółki Węglowej S.A. w T. od decyzji Wójta Gminy G.-Z. z dnia 11 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1999 i 2000, wysokości...

VI SA/Wa 809/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

dołączył także zaświadczenie Burmistrza [...] , z którego to zaświadczenia wynikało, że W. M. jest użytkownikiem oraz płatnikiem podatku od nieruchomości zlokalizowanej przy ul...
na dowód istnienia tytułu prawnego do nieruchomości skarżąca przedłożyła kopię decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2016 r. Z jej treści wynikało, że przedmiotem...

III SA/Wa 2017/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

Nie można zgodzić się z tym, iż z faktu, że działalność usługowa, której przedmiotem jest najem nieruchomości, stanowi działalność gospodarczą, wynika, że podatek...
Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2004r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   18