Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I SA/Bk 310/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-22

postępowania do sprawy z zakresu podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do grudnia 2018 r. oddala skargę W postępowaniu toczącym się przed Samorządowym Kolegium...
Odwoławczym w B. na skutek odwołania S. B. od decyzji Wójta Gminy N. z [...] sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia mu podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień...

I SA/Bk 391/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-11-02

., Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2020 r. p o s t a n a w i a oddalić wniosek , S. B., złożył do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z [...] czerwca 2022 r., nr [...]wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2020 r...

I SA/Bk 306/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

do sprawy z zakresu podatku od nieruchomości za 2017 r. uchyla zaskarżone postanowienie I. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, 1. Wnioskiem z [...] marca...
do udziału Fundacji 'P.' (dalej powoływana jako 'Fundacja', 'skarżąca') w sprawie M. G., z zakresu podatku od nieruchomości za 2017 r., dot. nieruchomości...

I SA/Bk 311/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

do sprawy z zakresu podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do grudnia 2018 r. uchyla zaskarżone postanowienie Postanowieniem z dnia [...] maja 2021 r...
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., dalej: 'o.p.'), odmówiono dopuszczenia Fundacji 'P.' do sprawy S. B. z zakresu podatku od nieruchomości za miesiące IV-XII...

III FZ 702/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-18

r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2020 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 2 listopada 2022 r., I SA/Bk 391/22 Wojewódzki Sąd...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 30 czerwca 2022 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 r. W ocenie Sądu zawarcie umowy użytkowania mogłoby...

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

, iż jest ona beneficjentem podatku od nieruchomości ustalanego na podstawie danych z EGiB., Nie ulega wątpliwości, iż wymiar podatku od nieruchomości powinien być dokonany...
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) źródłami dochodów własnych gminy są; wpływy z podatków, w tym od nieruchomości., Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie...

II FSK 2983/17 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

. z dnia 9 stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: dopuścić Fundację P. z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu w charakterze...
P. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Podniosła, że sprawa rozstrzygana przez Naczelny Sąd Administracyjny ma duże znaczenie nie tylko dla stron postępowania...

II FSK 917/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 4 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia dopuścić Fundację P...
w Gliwicach oddalił skargę A. S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 4 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...

II FPS 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-09

. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) odnoszących się do statusu podatnika podatku od nieruchomości w sprawach dotyczących opodatkowania gruntów...
.) - podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem od tych gruntów?, Wnioskiem z dnia 28 listopada 2019 r. P. T. P. R. E. E. na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 24 §...

III FPS 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 28 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: odmówić...
., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., W uzasadnieniu wniosku Fundacja wskazała, że sprawa dotyczy jej statutowej działalności, albowiem celem jest m...
1   Następne >   2