Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I SA/Bk 310/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-22

postępowania do sprawy z zakresu podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do grudnia 2018 r. oddala skargę W postępowaniu toczącym się przed Samorządowym Kolegium...
Odwoławczym w B. na skutek odwołania S. B. od decyzji Wójta Gminy N. z [...] sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia mu podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień...

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

, iż jest ona beneficjentem podatku od nieruchomości ustalanego na podstawie danych z EGiB., Nie ulega wątpliwości, iż wymiar podatku od nieruchomości powinien być dokonany...
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) źródłami dochodów własnych gminy są; wpływy z podatków, w tym od nieruchomości., Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie...

II FSK 2983/17 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

. z dnia 9 stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: dopuścić Fundację P. z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu w charakterze...
P. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Podniosła, że sprawa rozstrzygana przez Naczelny Sąd Administracyjny ma duże znaczenie nie tylko dla stron postępowania...

II FSK 917/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 4 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia dopuścić Fundację P...
w Gliwicach oddalił skargę A. S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 4 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...

II FPS 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-09

. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) odnoszących się do statusu podatnika podatku od nieruchomości w sprawach dotyczących opodatkowania gruntów...
.) - podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem od tych gruntów?, Wnioskiem z dnia 28 listopada 2019 r. P. T. P. R. E. E. na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 24 §...

III FPS 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 28 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: odmówić...
., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., W uzasadnieniu wniosku Fundacja wskazała, że sprawa dotyczy jej statutowej działalności, albowiem celem jest m...

I FSK 870/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

nieruchomości podatkiem VAT. W tym przypadku prawa i obowiązki dostawcy nieruchomości oraz kupujących są ze sobą związane, albowiem istnieje materialno-prawny związek pomiędzy...
(w 1/2 części), wystawiając z tego tytułu faktury VAT. Podatek VAT należny z tytułu sprzedaży tych nieruchomości został wpłacony przez Komornika jako płatnika...

I FSK 1013/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

nieruchomości podatkiem VAT. W tym przypadku prawa i obowiązki dostawcy nieruchomości oraz kupujących są ze sobą związane, albowiem istnieje materialno-prawny związek pomiędzy...
(w 1/2 części), wystawiając z tego tytułu faktury VAT. Podatek VAT należny z tytułu sprzedaży tych nieruchomości został wpłacony przez Komornika jako płatnika...

II FPS 4/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-10

ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r., warunkiem uznania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości za zwolniony z podatku dochodowego...
o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509...

II FSK 567/17 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w 2011 r. postanawia dopuścić...
uchylił zaskarżoną przez E. M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu...
1   Następne >   2