Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 570/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-26

poniesione z tytułu: 1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane...
14,46 zł. na którą składają się następujące pozycje: wpłata na działalność społ. i kulturalną ( 2,16 zł), podatek od nieruchomości + gruntowy ( 3,67 zł.), opłata za wieczyste...

IV SA/Gl 352/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-04

spółdzielni mieszkaniowej należności z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, eksploatacji mienia do wspólnego korzystania, działalności...
przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego - podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i koszty...

II SA/Wa 1547/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

w kwocie 385,78 zł odjęto podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie lokalu). Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego...
w wysokości 385,78 zł organ odjął podatek od nieruchomości i ubezpieczenie lokalu, co było działaniem zgodnym z art. 6 ust. 4 a pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych...

IV SA/Po 360/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-05

nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Organ...
% wydatków na normatywną powierzchnię mieszkania. W wydatkach nie uwzględniono również ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów...

III SA/Łd 696/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-28

cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste...
ubezpieczenie, podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. W konsekwencji pomniejszył wydatki skarżącego, wykazane w dokumencie sporządzonym...

IV SA/Po 668/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-20

w wysokości [...]zł, na którą to kwotę składają się koszty eksploatacji po umniejszeniu o kwotę [...]zł z tytułu koszów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty...
będzie narastało zadłużenie za lokal, także w wyniku nie uwzględnienia podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie. Zakwestionowała ograniczenie wysokości...

IV SA/Gl 831/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-12

wykazanych przez TSM [...] w T. w postaci: należności z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenia mieszkania, eksploatacji anten...
przez organ pierwszej instancji praktykę nie zaliczania do wydatków: podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, ubezpieczenie mieszkania, eksploatacji anten...

IV SA/Po 358/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-06

eksploatacji i remontów z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Stwierdził, że wysokość dodatku mieszkaniowego...
ograniczono do 70%, w wydatkach natomiast nie uwzględniono ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Decyzja zapadła z pominięciem...

IV SA/Po 583/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-29

i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Stwierdził, że wysokość dodatku...
na normatywną powierzchnię mieszkania ograniczono do 70%, w wydatkach natomiast nie uwzględniono ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie...

II SA/Bk 265/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-09

. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 4a ww. ustawy nie stanowią wydatków, o których mowa w ust. 4, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste...
, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Ustawodawca sprecyzował zatem, co należy rozumieć pod pojęciem wydatków...
1   Następne >   +2   +5   +10   21