Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Sz 316/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-11

(i to ostatecznych) określających zobowiązania podatkowe, np. w podatku od nieruchomości, podatkach dochodowych i in., Odnosząc powyższe do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy...
. Zgodnie z § 1 tego artykułu: 'Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku...

II SA/Rz 934/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-13

ustalenia podatku od nieruchomości (2021 rok), umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, decyzji o wydaniu pozwolenia na broń palną - dla potwierdzenia, że stałe...

I SA/Gl 231/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-29

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. orzekł o solidarnej...
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zadeklarowanych od umowy o pracę oraz od umów zlecenia za styczeń 2005 r. w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu ww...

I SA/Sz 489/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-27

Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa...
się na prowadzony od 2008 r. spór z organami podatkowymi dotyczący opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych, który zakończył się pozytywnym...

II SA/Wa 1915/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-16

2006 r. sygn. akt [...] J. P. został skazany za przestępstwo z art. 56 § 2 k.k.s. (uszczuplenie podatku), następnie wyrokiem tego samego Sądu z dnia [...] października 2006...
r. sygn. akt [...] został skazany za dwa czyny z art. 77 § 2 k.k.s. (niewpłacenie pobranego podatku) oraz z dnia [...] września 2008 r. sygn. akt [...] ponownie z art. 56...

II SA/Wa 1916/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-16

2 k.k.s. (uszczuplenie podatku), następnie wyrokiem tego samego Sądu z dnia [...] października 2006r. sygn. akt [...] został skazany za dwa czyny z art. 77 § 2 k.k.s....
(niewpłacenie pobranego podatku) oraz z dnia [...] września 2008 r. sygn. akt [...] ponownie z art. 56 § 2 k.k.s., a wyrokiem Sądu Rejonowego [...] z dnia [...] sierpnia...