Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

./ oraz art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim /Dz.U. nr 140 poz. 938 ze zm./ miał obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości według stawek...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1997-2000 - skargę oddala. Pismem z dnia 14 kwietnia 2000 r. - Oddział Okręgowy w Rz. NBP - zwrócił...

FSK 2050/04 - Wyrok NSA z 2005-09-15

grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za okres od stycznia do września 2001 r. - oddala skargę...
. Organy podatkowe ustaliły, iż podatnik posiada nieruchomość położoną w O., którą wykazał w deklaracji dla potrzeb podatku od nieruchomości jako pozostałe budynki...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1997 r. do 31 marca 2000 r., wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy...
się do Urzędu Miasta Rz. z wnioskiem o przyjęcie skorygowanych deklaracji podatkowych za lata 1995-2000 dokumentujących nadpłatę w podatku od nieruchomości za te okresy...

I SA/Ke 20/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

pkt 131 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada...
u.p.d.o.f. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku...

III RN 134/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

- Oddział Okręgowy w Rz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rz. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1997-2000...
marca 2002 r., SA/Rz 2363/00 - oddala rewizję nadzwyczajną. NBP Oddział Okręgowy w Rz. opłacał podatek od posiadanych nieruchomości według stawek podatkowych określonych...

II SA/Ol 829/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-17

, któremu ma służyć rozbiórka. Skarżący akcentowali, że domek istnieje od kilkunastu lat za zgodą władz lokalnych. Skarżący regularnie płacili podatek od nieruchomości...
do samowoli budowlanej, wieloletnie utrzymywanie stanu niezgodnego z prawem. Opłacanie podatku z tytułu posadowienia budynku związane jest z jego istnieniem...

II SA/Wr 219/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-07-02

podatku od nieruchomości, należnego od Przedsiębiorstwa Handlowego S. Solo S.C. Oddział w W. Kwota podatku na 1995 rok wynosi 216.741,00 złotych., 2. Pełnomocnictwo i cesja...
zabezpieczenia spłaty pożyczki upoważnia się Zarząd Gminy B. do ustanawiania hipoteki na nieruchomościach, stanowiących własność gminy, tj. oczyszczalni ścieków, o której mowa...

FSK 1980/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

wraz z odsetkami, hipotekę kaucyjną na nieruchomości. Równowartość podwójnej kwoty kredytu wyliczonej w stosunku do średniego kursu EURO nie stanowi rzeczywistej kwoty...
wierzytelności powodowałoby konieczność uiszczenia podatku w wysokości 0,1 procent zgodnie z treścią art. 7 ust 1 pkt 7 lit. 'a' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku...

III SA 918-919/95 - Wyrok NSA z 1996-02-14

Żaden z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ nie zabrania odliczania od podstawy opodatkowania...
, że postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'c' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym...

I SA/Gd 564/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-02-12

amortyzacyjnych. oddala skargę w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r. Decyzją z dnia 29 listopada 1996 r. Urząd Skarbowy określił skarżącym...
Annie i Mariuszowi S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r. w wysokości 1.929 zł., W uzasadnieniu decyzji Urząd wskazał m.in. że nie uznano M. S...
1   Następne >   2