Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 563/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

w zakresie usług turystycznych, są opodatkowane:, A) podatkiem leśnym,, B) podatkiem od nieruchomości,, C) podatkiem rolnym., Treść pytania odsyła do dwóch ustaw...
od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. A contrario lasy zajęte na prowadzenie takiej działalności są opodatkowane podatkiem od nieruchomości...

VI SA/Wa 757/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-26

usług turystycznych, są opodatkowane:, A. podatkiem leśnym,, B. podatkiem od nieruchomości,, C. podatkiem rolnym'., Skarżący wybrał na kwestionowane pytanie odpowiedź...
lub podatkiem od nieruchomości. Zwrócił uwagę, że prawo podatkowe to odrębna od prawa finansowego gałąź prawa, dlatego umieszczenie w teście pytań z tego zakresu dokonane zostało...

VI SA/Wa 1677/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-19

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co pozostaje w rażącej sprzeczności z art. 1 tej ustawy. Reguluje bowiem podatek od nieruchomości...
tych umów ma zostać na przedmiotowym prawie ustanowiona jedna hipoteka umowna do kwoty 60 000 zł. Strony umowy nie są podatnikami podatku VAT., Zadaniem zdającego...

VI SA/Wa 521/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych (zob. art. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Powołana przez skarżącego w odwołaniu opłata adiacencka...
dla prawidłowości odpowiedzi 'A', gdyż to właśnie ten akt prawny wyróżnia dwa podatki lokalne, tj. podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, a brak...

VI SA/Wa 680/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-16

turystycznych, są opodatkowane:, A. podatkiem leśnym,, B. podatkiem od nieruchomości,, C. podatkiem rolnym'., Prawidłową odpowiedzią według klucza na to pytanie jest odpowiedź 'B...
wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże w myśl przepisu art. 3 ustawy o swobodzie działalności...

VI SA/Wa 196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

możliwości zawarcia przez właściciela nieruchomości z wierzycielem hipotecznym umowy o zmianę treści istniejącej już hipoteki w zakresie waluty. Skarżący wskazał, że możliwość...
nr 35 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przysługujące gminie prawo pierwokupu może być wykonane:, A. w terminie miesiąca od dnia otrzymania...

VI SA/Wa 1136/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

, który - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, winien naliczyć ten podatek od wartości rynkowej nieruchomości., 20. Wynagrodzenie notariusza...
faktyczny:, 1. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą numer P01P/00543210/1 dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu...

VI SA/Wa 682/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

w zakresie usług turystycznych są opodatkowane:, A. podatkiem leśnym ,, B. podatkiem od nieruchomości,, C. podatkiem rolnym.', Jak podkreślił organ ewidentnie nieprawdziwa...
., W pytaniu nr 198, które brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki procentowe mają zastosowanie do podatku od nieruchomości, gdy opodatkowane...

VI SA/Wa 639/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-18

turystycznych, są opodatkowane:, A. podatkiem leśnym,, B. podatkiem od nieruchomości,, C. podatkiem rolnym.', Minister wskazał, że według klucza odpowiedzi prawidłowa...
się na ww. regulacje ustawowe wskazał, że wynika z nich wprost, że lasy nie podlegają podatkowi od nieruchomości, za wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności...

VI SA/Wa 782/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

nie są objęte podatkiem leśnym. Są one objęte podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., W ocenie organu również zarzuty...
: 'Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie...
1   Następne >   +2   +5   7