Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 1208/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-09

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 września 2016 nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
lub Skarżącą), wysokość podatku od nieruchomości za 2011 r. na kwotę [...] zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w deklaracjach na podatek od nieruchomości...

I SA/Go 274/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-24

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 rok...
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej SKO) w dniu [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. Zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy decyzję...

I SA/Łd 178/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-02

określającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2020 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach (dalej także: 'SKO' lub 'Kolegium...
. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2020 r., Z akt sprawy wynika, że skarżący, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego...

III SA/Po 810/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-04

w podatku od nieruchomości za 2005 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącej Spółki kwotę 3.203,- (trzy...
z siedzibą w [...] złożyła Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2005 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty., W dniu...

III SA/Po 811/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-04

w [...] złożyła Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2006 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty., W dniu [...] marca...
2010 r. powyższy organ podatkowy wydał decyzję na mocy której określił wskazanemu wyżej podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwocie...

I SA/Wr 545/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-08

wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do grudnia 2016 roku i orzeczenia co do nadpłaty I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości; II...
. ([...]) w części dotyczącej określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości od 'budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Bk 309/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-15

postępowania do sprawy z zakresu podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do marca 2018 r. oddala skargę Fundacja 'P.' pismem z [...] grudnia 2020 r., doprecyzowanym...
., z zakresu podatku od nieruchomości za 2018 r. (I-III), dot. nieruchomości [...] i [...]położonych w N., SKO w B. postanowieniem z [...] maja 2021 r., nr [...], utrzymało...

I SA/Gl 210/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-27

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. (dalej Kolegium lub SKO...
podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 rok - utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium wskazało, iż postanowieniem z dnia...

I SA/Sz 1004/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Zaskarżoną...
określenia P. M. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') wysokości podatku od nieruchomości za 2015 rok na kwotę [...]zł, w tym za grunty związane z prowadzeniem działalności...

I SA/Ol 334/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-18

Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 5 października 2020 r. nr SKO.53.946.2020 w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na 2014 r. oddala skargę. Decyzją z 31...
w podatku od nieruchomości na 2014 r. w łącznej kwocie 4.474,00 zł, przyjmując za podstawę opodatkowania budynki przeznaczone na cele rekreacyjne o powierzchni 370 m2 (według...
1   Następne >   +2   +5   +10   100