Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Kr 660/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-15

Odwoławczego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
). Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 30 grudnia 2016 r. nr [...] określił J. S.A. z siedzibą w T. podatek od nieruchomości za 2016 r. w kwocie 9.053,00 zł., W uzasadnieniu...

I SA/Sz 518/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-20

. dalej: 'organem interpretacyjnym'), o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości., Przedstawiając opis stanu...
., Wnioskodawczyni deklarowała do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyłącznie:, - części budowlane elektrowni wiatrowych tj. wieżę wraz z fundamentami,, - kable i linie...

I SA/Ol 660/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-09

indywidualną Burmistrza z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. I SA/Ol 660/15, Uzasadnienie, Wnioskiem z dnia '[...]' D. Spółka...
, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy wybudują na gruntach...

I SA/Bd 318/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-15

. [...], z opłatą dodatkową z tytułu podatku od nieruchomości, reklamą, zakupem centralki telefonicznej oraz parkowaniem samochodu. Organ stwierdził, że ww. wydatki...
podatku od nieruchomości za, I kw. 2013r. oraz centralki telefonicznej. Organ zaznaczył, że celem dotacji jest finansowanie szkoły, a nie organu prowadzącego. Wydatki...

III SA/Po 226/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

w ramach pomocy de minimis ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie od marca 2007 r. przez 5 lat. Do protestu dołączyła zaświadczenie potwierdzające korzystanie...
pomocy de minimis w zakresie zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości. Zgodnie z zapisami LSR, doświadczenie ujęte w kryterium ma pokazać znajomość...

I SA/Sz 540/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-19

. do 31 grudnia 2016 r.; dotyczy ono podatku od nieruchomości , płatnego w czterech ratach (tj. do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada). Przedmiotowe...
nie zalegała z opłacaniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku od nieruchomości, w rozumieniu pkt 8 Lokalnych Kryteriów Wyboru stanowiących...

III SA/Po 786/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-27

rolnego i podatku od nieruchomości za rok 2012 I. oddala skargę, II. przyznaje adwokatowi P. G. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu kwotę...
z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 roku, Nr 318, poz. 5146) ustalił wobec M. i H...

I GSK 2947/18 - Wyrok NSA z 2022-10-21

za lata 2010 i 2011. Zdaniem Gminy nadpłata wynika z błędnego obliczenia przysługujących jej dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Wskazała, że kwoty...
organ podał, że w sprawozdaniach rocznych z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP Gmina wykazała dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Kwoty te, zdaniem organu...

I SA/Rz 392/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-18

. odmówił wydania Skarżącej zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis w ramach ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12...
udzielenia pomocy publicznej., Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy...

I SA/Sz 150/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-11

gospodarczej w ww. miejscu, tj. złożenia deklaracji na poczet podatku od nieruchomości oraz uiszczenia podatku od nieruchomości z datami wpływu do organu podatkowego...
użyczający płaci właściwy podatek od nieruchomości. Do pisma zostały dołączone dwie opinie prawne co do spełnienia przez Wnioskodawczynię przedmiotowego kryterium., Organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100