Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Gd 1967/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-22

podatku od czynności cywilnoprawnych, od zakupów dokonanych od osób fizycznych sprzętu używanego oraz nie przedłożyła dowodów wykonania usługi reklamowej., Zarząd wskazał...
od czynności cywilnoprawnych od dokonanych zakupów sprzętu używanego, jak również dowodów wykonania usługi reklamowej. W sprawie ustalono także, iż alarm został zainstalowany...

I SA/Sz 1193/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

Przemysłowego, zwanego dalej GPP. Zdaniem Gminy, dokonywane dostawy nieruchomości stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a Gmina z tego tytułu...
o podatek naliczony związany z zakupami, ponieważ efekty tych prac nie służyły i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, gdyż w tym zakresie Gmina...

III SA/Gl 1242/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-18

, co możliwość odzyskania przez ten podmiot podatku VAT dla czynności realizowanych w fazie eksploatacyjnej projektu., Organ powołał się również na uchwałę Naczelnego Sądu...
podatku VAT powinna być interpretowana szeroko. W powołanych wyżej orzeczeniach przypisano możliwość odzyskania podatku VAT gminom niezależnie od tego, że czynności...

III SA/Łd 1207/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-03

A Sp. z o.o. do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego związanego z tą działalnością poprzez możliwość...
przeznaczenie przedmiotów do czynności opodatkowanych wpływa na dopuszczalność rozliczenia, w ramach wydatków kwalifikowanych projektu, wydatków poniesionych na podatek VAT...

III SA/Łd 1208/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-03

dzierżawy przez Spółkę 'Poddębickie Centrum Zdrowia' Sp. z o.o. do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku...
Indywidualnej cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust...

III SA/Łd 169/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-23

' do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego związanego z tą działalnością poprzez możliwość dokonania korekty...
2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje opodatkowaniem tej czynności na zasadach ogólnych. 23 lipca 2013 r...

I SA/Gd 96/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-09

wątpliwościach w zakresie zasadności kwalifikowalności podatku VAT w opisanym stanie faktycznym, jak również o czynnościach, które zamierza podjąć w zakresie zaskarżenia uzyskanej...
następnie do czynności opodatkowanych przez zakłady budżetowe gminy., W decyzji pierwszej instancji prawidłowo wskazano, że Gmina nie informowała IŻ RPO WP o podejmowanych...

IV SA/Gl 66/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-19

jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług., Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie potwierdził zasadność uznania czynności...
projektu (przedstawienia ostatniego wniosku o płatność) nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu...

I SA/Gd 491/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-05-24

jak dla zaległości podatkowych., W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że podejmując czynności związane z odzyskaniem podatku VAT i odzyskując ten podatek z urzędu skarbowego...
do czynności opodatkowanych. W ocenie organu, beneficjent mógł już wtedy podjąć starania, by skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT i mógł wystąpić w tym celu...

I SA/Ke 460/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-21

czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług., Organ wskazał, że zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ...
w części dotyczącej kwalifikowalności wydatków w pkt E7. Harmonogram rzeczowo-finansowy. W tej części wniosku Beneficjent wskazał podatek VAT, jako wydatek/koszt...
1   Następne >   +2   +5   10