Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

III SA/Wa 57/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi Związku Pracodawców '[...]' na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. z dnia [...] maja r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej postanawia - odrzucić skargę-

III SA/Wa 58/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi Związku Pracodawców '[...]' na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. z dnia [...] sierpnia 1999 r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej postanawia - odrzucić skargę-

I OSK 3128/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

nieruchomości samorządowych odbywa się w dwóch etapach: czynności administracyjnoprawne oraz czynności cywilnoprawne. Czynności administracyjnoprawne regulowane są przepisami...
etap cywilnoprawny mają bezpośredni wpływ na czynności cywilnoprawne. Są rozstrzygnięciami o majątku gminnym podejmowanymi w formach administracyjnoprawnych...

I SA/Wa 2179/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

na najem lokalu nie jest podejmowaniem czynności cywilnoprawnej, bowiem nie kreuje stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu, lecz jest wykonywaniem publicznoprawnych zadań gminy...
i poprzedza podjęcie czynności cywilnoprawnych., Przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1591...

I SA/Wa 589/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-08

[.] lutego 2010 r. (nazwane przez skarżącą uchwałą) nie mieści się w katalogu aktów i czynności poddanych kognicji sądu administracyjnego., Naczelny Sąd Administracyjny...
295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...

II SA/Wa 2181/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes...
opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz...

II SA/Wa 387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu...
czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu...