Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Ol 145/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

. Cofnięcie skargi jest jednak niedopuszczalne jeżeli sąd uzna, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą...

I SA/Ol 365/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Braniewie na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego 'Czyste Środowisko' z dnia 14 listopada 2018 r. nr: XXI/74/2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik oddala skargę , ,

III FSK 2474/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna Z. [...] W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2020 r. sygn. akt I SA/Gd 241/20 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Z. [...] W. z dnia 23 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę zgromadzenia związku gmin w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności 1. oddala skargę kasacyjną; 2. postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę zawartą w komp...

III FSK 211/21 - Wyrok NSA z 2021-11-25

na realizację celów publicznych. Stanowi bowiem dochód gminy, z którego pokrywa się funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi., Opłatę od podatku odróżnia...
. Dopuszczalne jest bowiem uznanie ekwiwalentności niepełnej, ale opartej na związku przyczynowo - skutkowym, łączącym opłatę publiczną oraz czynność organu publicznego (por. M...

I SA/Ol 692/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

prawidłowej i powszechnej realizacji celów i funkcji ustawy, wskazanych już w samej nazwie. Utrzymanie czystości i porządku wymaga dokonywania czynności faktycznych i prawnych...

I SA/Ol 691/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-27

;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem...
aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

II FSK 1420/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...

II FSK 1421/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

Skarga kasacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej 'O.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'G.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. w P., D. Spółdzielni Mieszkaniowej w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej [...] .'J.' w P., P. Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w P., M. Spółdzielni Mieszkaniowej 'E.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. [...] L. w K. i P. Spółdzielni Mieszkaniowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt IV...

I SA/Wa 312/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

, będąc czynnością wstępną do zawarcia umowy najmu, pozostaje także w kręgu czynności cywilnoprawnych, których ocena nie podlega kognicji sądu administracyjnego...
cywilnoprawnej zawarcia umowy najmu., Tak więc, w ocenie organu, niemożliwym jest rozłączanie tych czynności stwierdzeniem, że zawarcie umowy najmu jest czynnością...

I SA/Wa 1649/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-29

przez gminę w związku z posiadanym przez nią zasobem mieszkaniowym nie mają wyłącznie cech czynności cywilnoprawnych, trzeba bowiem pamiętać, że na gminę zostały nałożone...
cywilnego - na mieniu komunalnym stanowiącym rodzaj (kategorię) mienia. Dlatego także czynności organów gminy podejmowane w jej, jako właściciela, imieniu mają charakter...