Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Ol 145/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

. Cofnięcie skargi jest jednak niedopuszczalne jeżeli sąd uzna, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą...

I SA/Bk 381/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-10-06

za niedopuszczalne w sytuacji, gdy zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Sąd nie stwierdził w sprawie...

I SA/Ol 365/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Braniewie na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego 'Czyste Środowisko' z dnia 14 listopada 2018 r. nr: XXI/74/2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik oddala skargę , ,

III FSK 2474/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna Z. [...] W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2020 r. sygn. akt I SA/Gd 241/20 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Z. [...] W. z dnia 23 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę zgromadzenia związku gmin w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności 1. oddala skargę kasacyjną; 2. postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę zawartą w komp...

I SA/Bk 139/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-12

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 'K.' z/s w K. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Bk 140/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-12

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 'K..' z/s w K. z dnia [...[ grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniem stawki tej opłaty stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Ol 692/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

prawidłowej i powszechnej realizacji celów i funkcji ustawy, wskazanych już w samej nazwie. Utrzymanie czystości i porządku wymaga dokonywania czynności faktycznych i prawnych...

I SA/Ol 691/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-27

;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem...
aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

II FSK 1420/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...

II FSK 1421/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

Skarga kasacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej 'O.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'G.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. w P., D. Spółdzielni Mieszkaniowej w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej [...] .'J.' w P., P. Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w P., M. Spółdzielni Mieszkaniowej 'E.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. [...] L. w K. i P. Spółdzielni Mieszkaniowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt IV...
1   Następne >   2