Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Wr 67/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-26

z nieruchomości, w szczególności za media, opłaca podatek od nieruchomości i podejmuje czynności utrzymujące nieruchomość w należytym stanie technicznym. Warunki w/w umowy...
prowadzonego w rozpoznawanej sprawie uwzględniając w nim wszystkie czynności wyjaśniające i orzecznicze, podjęte przed wydaniem decyzji opisanej we wstępie., W dalszej części...

II SA/Ol 1076/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-16

strony o ponowne oględziny nieruchomości, PINB trzykrotnie wyznaczał termin przeprowadzenia tej czynności. Jednak za każdym razem I. S. zawiadamiał organ, że z powodów...
na uwadze PINB ustalił termin czynności kontrolnych na dzień 18 czerwca 2013r., pouczając stronę, że może wziąć, w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika...

II SA/Wr 309/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

przebiegu postępowania w sprawie, uwzględniając w nim podjęte w toku postępowania czynności procesowe, a następnie - motywując wydaną decyzję - wyjaśnił, że zgodnie z art...
określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania., Celem tej regulacji...

II OSK 1603/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

o własności lokali. Organ przyjął zatem, że z chwilą powierzenia zarządu Spółce, to ona kieruje sprawami Wspólnoty, reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje czynności zwykłego...
zarządu, a także czynności przekraczające zwykły zarząd przekazane stosowną uchwałą Wspólnoty. Do jej obowiązków należy także zlecanie kontroli technicznych i okresowych...

II SA/Wr 271/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-30

podjął odpowiednie czynności, aby umożliwić inwestorowi ewentualną legalizację samowolnie wybudowanych werand. W tym celu wydał postanowienie, którym nałożył...
lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do końcowego...

II SA/Bk 180/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-22

(t.j. Dz. U. z 2013 r., 461). Obejmują one opłatę ze czynności adwokata w kwocie 240 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług, wyliczony według 23% stawki w kwocie...
D. P. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania czynności lub robót...

II OSK 2493/19 - Wyrok NSA z 2021-03-26

obejmuje czynności prawne (w tym rozporządzanie rzeczą), czynności faktyczne (np. remont, konserwacja obiektu) i czynności polegające na załatwianiu spraw urzędowych...
z dnia 2 września 2016 r., sygn. akt II OSK 2976/14),, - jako właściciel nieruchomości lokalowej domaga się podjęcia przez organ nadzoru budowlanego czynności kontrolnych...

II SA/Wr 535/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

z jakiejkolwiek czynności prawnej, w tym z umowy cywilnoprawnej, nawet zawartej w formie aktu notarialnego. Wynika z tego jednoznacznie, że ochrona praw z tytułu najmu obiektu...
., W osnowie decyzji określony został również termin wykonania nakazanych czynności oraz warunki, które należy zachować przy wykonywaniu orzeczonych robót budowlanych...

II SA/Bk 520/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-08

i zakończenia niezgodnych z prawem robót budowlanych inwestora;, - naruszenie art. 7 i 77 § 1 K.p.a. również poprzez niepodejmowanie czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia...
K.p.a. poprzez naruszenie prawa strony do udziału w czynnościach dowodowych organu wskutek braku powtórnego przeprowadzenia oględzin;, - naruszenia art. 88 par. 1 K.p.a....

II OSK 1655/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności. Nie są to jednak świadczenia w rozumieniu cywilnoprawnym. Nakaz wykonania czynności jest instytucją administracyjnego prawa...
był także do rozszerzenia zakresu swojej kontroli o czynność w postaci wystawienia tytułów wykonawczych, a w konsekwencji do uchylenia na podstawie art. 135 P.p.s.a. czynności...
1   Następne >   +2   5