Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

I SA/Wr 666/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-08

w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. R. K. wniósł skargę na postanowienie Wójta Gminy L. z dnia [...] maja 2016 r., nr [...]. Postanowienie...
na raty zapłaty zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych., Mając na uwadze ww. okoliczności, uznając skargę za niedopuszczalną, działając na zasadzie art. 58 § 1 pkt...

I SAB/Lu 29/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-08

utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca złożyła stosowne oświadczenie o cofnięciu skargi. Jednocześnie...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości podatku rolnego. p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...

I SA/Wr 1229/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania...

III SAB/Wa 20/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-12

Sprawa ze skargi J.D. na bezczynność Wójta Gminy D. postanawia: I. stwierdzić swą niewłaściwość; II. sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi w Bydgoszczy.

I SAB/Lu 25/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi J. K. na postanowienie - z dnia [...] przedmiocie - - odrzucić skargę.

I SA/Gl 567/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-11

Sprawa ze skargi K.B. na uchwałę Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. nr XXVI/174/17 w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi

I SO/Gl 5/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między pomiędzy Prezydentem Miasta R. a Wójtem Gminy S. w sprawie podatku od środków...
Miasta R. sformułował wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy S. w sprawie określenia A Sp. z o.o. w R. wysokości zobowiązania w podatku...

I SA/Bk 21/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-12

2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) sąd nie podejmuje żadnej czynności...

III SA/Wa 1762/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-22

aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W niniejszej sprawie Sąd rozpoznając wniosek Skarżącego o cofnięcie skargi i umorzenie postępowania nie stwierdził...

I SA/Po 837/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-23

Skarga C. T. na nakaz płatniczy Wójta Gminy z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2017 r. postanawia: odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   20