Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SAB/Gd 20/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

Skarbowego w Tczewie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. stwierdza, że postępowanie prowadzone było w sposób przewlekły, a przewlekłość...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie na rzecz skarżącego kwotę...

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

. dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu podniósł, że organ odmówił mu udzielenia odpowiedzi przesyłając pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. znak...
roku przez ten urząd dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych W związku z tym skarżący wniósł o zobowiązanie organu do wydania pisemnej informacji określającej wysokość...

I SA/Kr 1649/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

(w tym m.in. wysokość taksy notarialnej, koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty opłaty sądowej) ww. osoby poniosły w częściach równych, tj. Strona poniosła z ww...
koncentracją materiału dowodowego i nie miały charakteru czynności pozornych czy nieistotnych dla merytorycznego załatwienia sprawy. Istotne jest również, że o niezałatwieniu...

I SA/Ka 2927/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-07

niejawnym sprawy ze skargi L. Ł. na decyzję Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: odrzucić...
: [...] z dnia [...] r. wydaną przez Urząd Skarbowy w B. o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie zobowiązań podatkowych od czynności cywilno-prawnych'., Z treści...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

. w deklaracjach VAT-7 Spółka dysponowała zwroty na rachunek bankowy opiewające na kwoty rzędu 500 tys. zł za dany miesiąc. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie...
. , W. , K. s.r.o., M. , C. ., W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż jedynym odbiorcą oleju rzepakowego od P. Sp. J. w okresie od października 2017 r...

I SA/Kr 672/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

wykładni czynności cywilnoprawnych w celu poznania rzeczywistej woli stron czynności prawnej. Organy podatkowe są zobligowane do stosowania dyrektyw interpretacyjnych...
do ustalenia rzeczywistej treści czynności cywilnoprawnej. To, że czynności pozorne są pomijane przy ustalaniu stanu faktycznego dla celów podatkowych nie jest następstwem...

I SA/Kr 705/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-09

organów podatkowych treścią orzeczenia sądu cywilnego wynika jednoznacznie z brzmienia art. 365 K.p.c., Odnośnie kosztów uzyskania przychodów z tytułu w/w czynności Spółka C...
wkładu pieniężnego i niepieniężnego przez wspólników do spółki kapitałowej a nie dla ustalenia w jej oparciu o skutkach podatkowych wynikających z w/w czynności...

I SA/Kr 517/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

rozliczeniowy wynikały, według Organu, w całości z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur stwierdzających czynności...
w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane...