Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

. dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu podniósł, że organ odmówił mu udzielenia odpowiedzi przesyłając pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. znak...
roku przez ten urząd dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych W związku z tym skarżący wniósł o zobowiązanie organu do wydania pisemnej informacji określającej wysokość...

I SA/Ka 2927/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-07

niejawnym sprawy ze skargi L. Ł. na decyzję Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: odrzucić...
: [...] z dnia [...] r. wydaną przez Urząd Skarbowy w B. o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie zobowiązań podatkowych od czynności cywilno-prawnych'., Z treści...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

. w deklaracjach VAT-7 Spółka dysponowała zwroty na rachunek bankowy opiewające na kwoty rzędu 500 tys. zł za dany miesiąc. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie...
. , W. , K. s.r.o., M. , C. ., W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż jedynym odbiorcą oleju rzepakowego od P. Sp. J. w okresie od października 2017 r...

I SA/Kr 705/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-09

organów podatkowych treścią orzeczenia sądu cywilnego wynika jednoznacznie z brzmienia art. 365 K.p.c., Odnośnie kosztów uzyskania przychodów z tytułu w/w czynności Spółka C...
wkładu pieniężnego i niepieniężnego przez wspólników do spółki kapitałowej a nie dla ustalenia w jej oparciu o skutkach podatkowych wynikających z w/w czynności...