Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

I OSK 890/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa...
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego...

I OSK 1800/10 - Wyrok NSA z 2011-04-06

decyzji administracyjnej; sądy te są właściwe także w razie przyjęcia konstrukcji innych aktów i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
cywilnym dotyczy jedynie wierzytelności cywilnoprawnych i nie można stosować ich do zobowiązań publicznoprawnych. Dalej skarżący podnosił, że żaden przepis nie upoważnia...

I OSK 823/10 - Wyrok NSA z 2010-11-30

- na podstawie art. 203 pkt 1 P.p.s.a. i § 14 ust. 2 pkt 1 lit. 'a' w zw. z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności...
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę...

III SA/Lu 274/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

, postanowień), składanie oświadczeń woli, dokonywanie czynności materialno-technicznych. Aby wydać decyzję (art. 104 k.p.a), ustalić naprzód należy, czy organ administracyjny...
w dniu [...] października 2006 r. wypłacono T.S. kwotę [...] zł zgodnie z następującym wyliczeniem:, - wyrównanie uposażenia = [...] zł brutto, - potrącenia: podatek...

IV SA/Po 42/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-03

.) należy uwzględnić zagadnienia cywilnoprawne - w szczególności dorobek orzecznictwa i piśmiennictwa składającego się na polską kulturę prawną. To, czy prawo do sądu...
należności pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Odwołujący otrzymał kwoty netto i one powinny być potrącane. Skoro organ uważa, że utracił także podatek, winien...

IV SA/Po 294/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-26

(nawet dobrowolnej - czynność byłaby nieważna jako sprzeczna z ustawą - art. 58 § 1 kc - gdyby zawarto ugodę cywilnoprawną). Brak było podstaw do dokonania potrąceń w świetle art...
się do uregulowań zawartych w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 87 § 1 kp, wynagrodzenie za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy...