Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 585/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 lit. a i lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1150...
) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne: a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron...

III SA/Wr 737/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

z podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wnioskodawca starał się podkreślić znaczenie zamierzonej inwestycji dla regionu...
administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta obejmuje głównie wszystkim orzekanie w sprawach skarg na rozstrzygnięcia, akty, czynności...

III SA/Wr 1329/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych wskazując, że od trzech lat boryka się problemami finansowymi i prowadzone są wobec niej czynności komorników...
sądowe zasługują na traktowanie na równi z innymi obciążeniami finansowymi przedsiębiorców, do których zalicza się ciążące na nich zobowiązania cywilnoprawne, związane...

III SA/Wr 1329/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-13

sądowych wskazując, że od roku 2015 nie generuje dochodu, ostatnią fakturę wystawiła w sierpniu 2015 r., natomiast czynności komorników sądowych dotyczące zobowiązań...
na równi z innymi obciążeniami finansowymi przedsiębiorców, do których zalicza się ciążące na nich zobowiązania cywilnoprawne, związane z prowadzoną działalnością. Zwolnienie...

III SA/Wr 1073/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-20

w wysokości [...] zł oraz wskazanie, że kwota ta obejmuje należność za wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu...
, że ustalona kwota 'obejmuje należność za wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym także wykonanie prac...

II OSK 25/07 - Wyrok NSA z 2007-04-04

Województwa Świętokrzyskiego mimo, że podejmując zaskarżoną uchwałę sejmik nie wykonał czynności nakazanych prawem i naruszył prawa osób trzecich,, - art. 90 ustawy...
trzecich, a nawet tylko wykazanie, że organ samorządu województwa nie wykonuje czynności nakazanych prawem. Biorąc pod uwagę nadrzędną normę konstytucyjną wynikającą z art. 184...

III SA/Wr 179/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-31

, pkt 68). Podmioty te winny być bowiem w stanie określić, które z dokonywanych przez nie czynności można uznać za ostateczne, a które mogą stać się jeszcze przedmiotem...
, że dopóki program nie jest ostatecznie zakończony, dopóty właściwy organ może nadal podejmować czynności w sprawie nieprawidłowości, których dopuszczono się w ramach...

III SA/Wr 223/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-07

ta obejmuje należność za wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. Natomiast zawarte później aneksy do ww. umowy...
wykonawca oświadczył w umowie, że ustalona kwota 'obejmuje należność za wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu...