Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SAB/Wa 295/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-14

wielokrotnie wskazywano, że 'Kwestia oceny ważności i zgodności z prawem czynności cywilnoprawnych nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej...
nie ma też podstaw do kwalifikacji umowy cywilnoprawnej, łączonej Skarżącego z Dyrektorem Studium, jako aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej. W zakresie...

I OSK 2484/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

uregulowania w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawodawca celowo rozdziela kolejność dokonywanych czynności w całym 'postępowaniu' związanym z przyjęciem na studia...
się student (zwolnienie z opłaty, umorzenie, zwolnienie z długu, itp.) - należy stosować art. 55 i n. u.f.p. jako do należności cywilnoprawnych, które swoją podstawę...

II SAB/Rz 30/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-12

nienależnie pobranych stypendiów oraz niepodjęciu żadnych czynności zmierzających do jej wydania., Działaniom Rektora zarzucił naruszenie., I. przepisów postępowania...
uchybienie przepisom prawa i praworządności, działanie w sposób opieszały, a także niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do załatwienia sprawy...

IV SAB/Wr 116/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-24

lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa (art. 149 p.p.s.a.)., Skarga nie ma uzasadnionych podstaw...
nie podjął żadnych czynności w sprawie, bądź prowadził postępowanie, lecz mimo istnienia obowiązku ustawowego, nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia...

IV SAB/Wr 1/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

W. czynności mających na celu zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego we W. w sprawie sygn. akt ll Ca 329/10. Nic też nie stało na przeszkodzie rozpoznaniu...
tego wynika, że sąd administracyjny orzeka w sprawie skargi na bezczynność w zakresie podjęcia przez organ administracji aktu lub czynności z zakresu administracji...

II SA/Kr 536/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-07-13

poszczególnych dokumentów i w konsekwencji należałoby przygotować dane w formie tabelarycznej listy odbiorców. Ilość i zakres czynności, które musiałby wykonać organ w celu...
mnie informacja istniała w chwili złożenia wniosku, a jej udostępnienie wymagało przedsięwzięcia jedynie czynności technicznych, związanych z przekazaniem informacji zgodnie...

II SA/Sz 648/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-28

prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga...
. Dokonując zbiorczego ich zestawienia Istotne znaczenie wykazują takie dokonane przez organy w toku postępowania czynności, jak wystosowanie wezwań do zapłaty z dokładnie...

IV SA/Wr 107/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-02-09

sprawują kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem zgodności z obowiązującym w dacie ich wydania prawem. Sąd administracyjny nie rozważa...
opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1348, ze zm.). ...