Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

I SA/Rz 268/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli na uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., nr XIV/116/2019 w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej załącznikiem nr 1 w punkcie L.p 2 lit. a i b oraz załącznikiem nr 2 w punkcie L.p 2 lit. a i b - w tej ...

III SA/Wa 1853/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-29

Sprawa ze skargi A. K. na uchwałę Rady Powiatu P. z dnia [...]stycznia 2006 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia skargi na działanie starosty powiatu postanowił: - odrzucić skargę z uwagi na jej niedopuszczalność -

III SA/Łd 534/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-29

zakończenia terminu likwidacji powyższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Tymczasem przepisy prawa nie dają podstaw do przedłużania odrębna uchwała czynności likwidacyjnych...
czynności likwidacyjnych (art. 60 ust. 3 w związku z ust. 4b pkt. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) odrębną uchwalą nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie...

II SA/Wr 242/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności...
mieniem powiatu. Zdaniem skarżącego, z przytoczonej regulacji wynika, że bieżące gospodarowanie nieruchomościami powiatu, a więc podejmowanie czynności prawnych i faktycznych...

III SA/Gd 692/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-30

strzeżonym oraz wysokości kosztów związanych z zamiarem usunięcia pojazdu w razie odstąpienia od tej czynności oddala skargę. W dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Powiatu...
związanych z zamiarem usunięcia pojazdu w razie odstąpienia od tej czynności., Podstawę prawną uchwały stanowiły przepisy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r...

II SA/Go 956/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-19

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej...
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U z 2015 r. , poz. 1804). Zwrócić bowiem należy uwagę, iż zarówno w orzecznictwie...

III SA/Łd 945/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-30

opłaty za czynności związane z usunięciem poszczególnych kategorii pojazdów z dróg zastosowała maksymalne stawki określone w powołanym wyżej obwieszczeniu z 2017 r. ( §...
Bełchatowski zawarł z P.H.U. [...] I.B. , [...], umowę nr [...] na wykonywanie czynności usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Bełchatowskiego na zasadach...

III SA/Łd 1080/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-20

sprawie. Składając oświadczenie poświadczyła, że incydent miał miejsce 30 lipca 2021 r., nie wspomniała natomiast o czynnościach podjętych w dniu 29 lipca 2021 r...
władztwa publicznego, który odnosi się do praw i obowiązków radnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczy więc czynności organów administracji publicznej w sprawie...