Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

I SA/Bk 540/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-10-09

w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Sąd nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki niweczące skuteczność cofnięcia skargi. Dlatego...

I SA/Ke 83/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-03-12

za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt...

I SA/Ke 84/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-03-12

aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie...

III SA/Wa 1070/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Sprawa ze skargi A. W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 r. nr LVIII/1623/2013 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności postanawia sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r. sygn. akt III SA/WA 1070/16 w ten sposób, że zastąpić omyłkowo użyty numer zaskarżonej uchwały z 12 czerwca...

II FSK 1235/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-31

Sprawa ze skargi kasacyjnej T. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Kr 1246/16 w sprawie ze skargi T. Z. na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 r. nr XVI/144/2015 w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w sprawie opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta Nowy Targ postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...

I SA/Łd 565/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 kwietnia 2013 roku nr XXXVII/378/13 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask p o s t a n a w i a: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 565/17 przez wpisanie w szóstym wierszu od dołu w miejsce ...

I SA/Łd 113/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-18

Skarga W. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 listopada 2020 roku nr XXXII/1053/20 w przedmiocie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty postanawia odrzucić skargę.

I SA/Łd 114/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-18

Skarga W. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 listopada 2020 roku nr XXXII/1056/20 w przedmiocie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

III SA/Wa 283/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-04

utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Z ww. przepisu wynika, że sąd rozpoznający sprawę, w której cofnięto skargę, dokonuje w określonych...
cofnięcia skargi nie pozostały w obrocie prawnym akty lub czynności dotknięte wadą nieważności., Sąd nie stwierdził, aby w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki...

I SA/Ol 323/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-07

lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Powyższe oznacza, że do chwili wydania wyroku strona skarżąca ma wpływ na przebieg postępowania wszczętego z jej skargi, a to oznacza...
do zbadania, czy zachodzą okoliczności wskazujące, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą...
1   Następne >   +2   +5   +10   73