Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

I SA/Łd 730/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-06

skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności...

I SA/Wr 833/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-01-16

skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W ocenie Sądu...

I SA/Kr 1125/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-12

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXI/185/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji oraz uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2015r. w zakresie daty zaskarżonej uchwały poprzez wpisanie '21 grudnia 2012 r.' zamiast '21 grudnia ...

I SA/Sz 1126/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-14

Skarga H. H. na uchwałę Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XX/201/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie opłaty targowej p o s t a n a w i a: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia z dnia 15 marca 2017r. sygn. akt I SA/Sz 1126/16 w zakresie sygnatury w ten sposób, że wpisać w nagłówku każdej strony uzasadnienia oznaczenie 'I SA/Sz 1126/16' zamiast 'I SA/Sz 1034/15'.

I SA/Sz 959/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-15

Skarga Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. na uchwałę Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. nr XVIII/74/15 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy R. oraz ustalenia stawki tej opłaty sprostować z urzędu sentencję i uzasadnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Sz 959/16 w ten sposób, że w wersie szóstym sentencji i wersie ...

I SA/Kr 1063/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-31

Sprawa ze skargi Ł. G. na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r., nr XI.88.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi p o s t a n a w i a - odrzucić skargę -

III SA/Wa 1486/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Prokurator Okręgowy w O., pismem z dnia 15 marca 2016 r...
wysokości stawek podatku od środków transportowych ('uchwała zmieniająca')., Prokurator Okręgowy w O., za pośrednictwem Rady Gminy S., wniósł także skargę do Sądu (data...

I SA/Wr 910/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-17

wezwany do przedłożenia dowodu powierzenia mu przez Prokuratora Generalnego wykonywania czynności prokuratorskich, o którym mowa w art. 173 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016...
1 ustawy Prawo o prokuraturze, Prokurator Generalny może powierzyć asesorowi prokuratury, na czas określony, nieprzekraczający 3 lat, wykonywanie czynności...

I SA/Kr 168/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-31

skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności...

I SA/Łd 320/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-20

lub powodujące wydatki. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem...
1   Następne >   +2   +5   +10   69