Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SA/Kr 749/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-28

podatkowej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia : - odrzucić skargę - T. P. wniósł skargę na postanowienie Prezydenta Miasta z dnia 17 kwietnia 2019 r...
., którym organ ten nie wyraził zgody na umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...] zł...

III SAB/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

czerwca 2008 r. skarżący, mimo pouczenia, nie dopełnił wskazanej w wezwaniu czynności, tj. nie uiścił należnego wpisu, co też zostało potwierdzone notatką sekretarza...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływanej jako p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma...

I SAB/Kr 4/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

zarządzenia. Wezwanie to ma charakter czynności materialno-technicznej i nie mieści się w kategorii zarządzeń podlegających zaskarżeniu (por. postanowienie Naczelnego Sądu...
postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie decyzji dotyczącej podatku rolnego. W piśmie z 23 marca 2018r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie., Zarządzeniem z 29...

I SAB/Kr 4/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

niejawnym zażalenia J. J. na postanowienie z 9 marca 2018r. sprawie ze skargi J. J. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie podatku rolnego postanawia...
. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie decyzji dotyczącej podatku rolnego., W piśmie z 23 marca 2018r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie...

I SA/Bd 501/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-09

cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Mając powyższe...
wniosku strony skarżącej o uzupełnienie wyroku z dnia 27 września 2011r. sygn. akt I SA/Bd 501/11 w sprawie ze skargi J. M. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r...

II FZ 400/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł., W rozpatrywanej sprawie skarżący wywiódł zażalenie na postanowienie...

I SAB/Kr 4/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie decyzji dotyczącej podatku rolnego., W piśmie z 23 marca 2018r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie. Zarządzeniem z 29...

I SAB/Rz 6/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-03-12

Sprawa ze skargi S. J. S. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu opłaty skarbowej - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę.

I SA/Bd 58/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-12

Sprawa ze skargi D. O. w przedmiocie zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu p o s t a n a w i a odrzucić skargę

I SA/Bd 437/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-04

Wniosek Z. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanowił odmówić przyznania prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   54