Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

V SA/Wa 2014/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-26

mieszkalnego wojskowego może być dochodzona tylko w drodze powództwa., Niezależnie od powyższego należy podnieść, iż czynności egzekucyjne, zdefiniowane w ustawie...
już wszczęte w listopadzie 2001 r. i do chwili obecnej czynności te są kontynuowane, dlatego zarzut przedawnienia byłby również bezzasadnym. Świadczą o tym m.in. ugoda...

II SA/Wa 88/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-03

28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz...
) złotych powiększoną o kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa i 80/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wnioskiem z dnia...

II SA/Wa 1715/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

administracyjnymi w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' i w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności...
Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata W. P. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości 52,80...

II SA/Wa 1931/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-20

Mieszkaniowej z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia czynności egzekucyjnych - uchyla zaskarżone postanowienie...
zobowiązanej jako nieuzasadnione i pozostawił w mocy dotychczas prowadzone czynności egzekucyjne. W uzasadnieniu - powołując się na opisany powyżej stan faktyczny - podał...

V SA/Wa 614/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12

., W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy przytoczył ustalony w sprawie stan faktyczny oraz przedstawił kolejność czynności podejmowanych w sprawie. Odnosząc...
podejmowanych w sprawie czynności oraz orzeczenia Sądowe odnoszące się do postępowania administracyjnego zaskarżonego rozstrzygnięcia., W piśmie z dnia 2 listopada 2009 r...