Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II GSK 681/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

środków na ten cel., Ponadto, ponoszone są dalsze koszty stałe za obsługę programów do wykonywania czynności zawodowych ([...]) w kwocie 731,30 zł, pozostałe media oraz wywóz...
3 p.p.s.a. wynika, że katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zamknięty. Sąd uprawniony jest do uwzględnienia wniosku...

VII SA/Wa 652/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-09

. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, ze zm) za konsumenta może być uważna tylko osoba fizyczna znajdująca się w sytuacji prawnej, polegającej na dokonywaniu czynności...
cywilnoprawnej, mającej wywołać skutek prawny w jej relacji z przedsiębiorcą, a ta czynność nie może być bezpośrednio związana z prowadzoną przez tę osobę działalnością...