Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

III FW 1/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Sądu Administracyjnego w Olsztynie o wyłączenie w sprawie ze skargi P. B., sygn. akt I SA/Ol 26/22 na czynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie...
przedstawił sprawę o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania wniosków sędziów i asesora tego Sądu o wyłączenie ich od orzekania w sprawie ze skargi P. B. na czynność Prezesa...

II SAB/Lu 366/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-22

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej 'u.d.i.p.') - inny podmiot wykonujący zadania publiczne) nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził...
postępowanie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności...