Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Lu 366/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-22

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej 'u.d.i.p.') - inny podmiot wykonujący zadania publiczne) nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził...
postępowanie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności...