Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

III SA/Wa 2724/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-14

rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji ustalającej ww. opłatę podnosząc, iż ustalona opłata jest wygórowana, a czas przeprowadzonych czynności przez Główny Urząd Miar...
zawyżony., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2005 r., Prezes GUM uchylił poprzednią decyzję oraz ustalił opłatę za wykonanie czynności podjętych w trakcie wydawania decyzji...

III SA/Wa 2237/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-19

[...].02.2006r. nr w sprawie określenia zaległej opłaty za czynności urzędowe związane z wydaniem zezwolenia z dnia [...].07.2005r. nr [...] oraz odsetek za zwłokę na dzień...
. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309 ze zm.), dalej przywoływanego...

III SA/Wa 2216/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-22

Miar po rozpatrzeniu wniosku R. G. o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia ...02.2006r. nr... w sprawie określenia zaległej opłaty za czynności...
. ) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2004r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar...

III SA/Wa 2217/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-20

działalność pn. Przedsiębiorstwo [...], zaległej opłaty wraz z odsetkami za zwłokę za czynności urzędowe związane z wydaniem zezwolenia nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 r...
. U Nr 241, poz. 2441 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz § 9 ust. l pkt l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności...

III SA/Wa 2239/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-03

. prowadzącemu działalność pn. Firma Handlowo Usługowa -W.', zaległej opłaty wraz z odsetkami za zwłokę od zaległej opłaty za czynności urzędowe związane z wydaniem zezwolenia...
r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229 poz. 2309 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem...

III SA/Wa 3603/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-30

. A. zaległej opłaty wraz z odsetkami za zwłokę za czynności urzędowe związane z wydaniem zezwolenia nr [...] z dnia [...] lipca 2005 r., W uzasadnieniu organ wskazał, że opłata...
dalej 'ustawą' oraz § 9 ust. l pkt l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy...

III SA/Wa 2562/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-21

swoje decyzje z dnia ... kwietnia 2006 r. o nr ... oraz ... określające wysokość zaległych opłat za czynności urzędowe związane z wydaniem zezwoleń nr ... oraz ... z dnia...
2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. Nr 229, poz. 2309 z późn. zm.) - powoływanego dalej...

III SA/Wa 2231/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-08

od podatku jest ciężarem, którego poniesienie wiąże się z uzyskaniem pewnego ekwiwalentu ze strony organu państwowego lub samorządowego (np. wykonanie czynności lub wydane...
. o nr..., nr..., nr..., nr..., nr... określające wysokość zaległych opłat za czynności urzędowe związane z wydaniem zezwoleń nr..., nr..., nr..., nr..., nr... z ... lipca 2005 r. oraz odsetki za zwłokę...

III SA/Wa 2238/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-21

opłatę za czynności urzędowe związane z wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących...
, która przewidywałaby konsekwencje wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego oraz określała czynności jakie wobec takiego sposobu wniesienia skargi powinien podjąć sąd...

III SA/Wa 1762/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

, które w tym zakresie wykraczało poza zakres czynności podlegających opłacie wymienionych w ustawie, obejmując opłatą także sprawdzanie urządzeń rejestrujących., Dwoma...
. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309 ze zm.), powoływanego dalej jako 'rozporządzenie...
1   Następne >   2